Kan jag bli personligt ansvarig för mitt aktiebolags skatteskulder?

En eller flera företrädare för ett aktiebolag kan enligt 59 kap. 12-14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bli betalningsansvariga för bolagets obetalda skatter och avgifter. För det fall en eller flera företrädare blir betalningsansvariga delas betalningsansvaret med bolaget. Det uppstår alltså ett solidariskt ansvar för de aktuella skulderna. Möjligheten ges även genom aktiebolagslagen men denna lagstiftning används sällan avseende skatteskulder.

Legal och faktisk företrädare

Om du har en styrande roll i ett aktiebolag kan du alltså under vissa förutsättningar komma att bli ansvarig för bolagets obetalda skatteskulder, ett så kallat företrädaransvar. Med styrande roll menas här att du antingen är legal företrädare eller faktisk företrädare. Legal företrädare är du om du till exempel sitter i styrelsen eller är VD för bolaget. Faktisk företrädare är du om du har ett bestämmande inflytande på förvaltningen i bolaget.  

I styrelsen ”bara på pappret”

Det förekommer att personer sitter i styrelsen i aktiebolag ”bara på pappret” och att någon annan styrelsemedlem, eller någon utanför styrelsen, faktiskt är den som driver och är insatt i verksamheten. En styrelsemedlems eller VD:s ansvar att ha och skaffa sig insyn i verksamheten är däremot långtgående (se till exempel HFD 2017 ref. 12). I ett företrädaransvarsärende är det sällan framgångsrikt att invända att man var styrelseledamot ”bara på pappret” och därför inte ska avkrävas betalningsansvar. Det finns dock ett avgörande från Högsta domstolen där en sådan invändning tillsammans med övriga omständigheter var framgångsrik för att undgå betalningsansvar (se NJA 1974 s. 297).

Hur blir en företrädare betalningsansvarig?

För att en företrädare ska bli betalningsansvarig för ett aktiebolags skulder krävs det att Skatteverket genom ansökan till förvaltningsrätten yrkar att företrädaren ifråga ska göras betalningsansvarig för bolagets skulder. Inför förvaltningsrättens prövning av ansökan ges möjlighet för den utpekade företrädaren att lämna sin syn på saken. Det normala är dock att Skatteverket upprättar kontakt med företrädaren före att en ansökan om företrädaransvar lämnas in till förvaltningsrätten.

För att en specifik skatteskuld i ett aktiebolag ska bli aktuell för ett företrädaransvar krävs att den utpekade företrädaren vid tidpunkten för den ursprungliga förfallodagen var legal eller faktisk företrädare.

Möjlighet till förlikning

I företrädaransvarsärenden finns det ibland möjlighet att nå en överenskommelse med Skatteverket. En överenskommelse i ett företrädaransvarsärende innebär generellt att den utpekade företrädaren betalar en del av den skuld som Skatteverket gör gällande att företrädaren kan göras betalningsansvarig för.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!