Vad innebär ungdomsövervakning?

Ungdomsövervakning är en ny påföljd för unga lagöverträdare som ska tillämpas i fall där ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är en tillräcklig åtgärd utifrån den brottslighet som den unga lagöverträdaren har begått, men där det inte finns tillräckliga skäl att döma till sluten ungdomsvård, 32 kap. 3 a § brottsbalken (BrB). 

Den som döms till ungdomsövervakning får en verkställighetsplan som beslutas av Kriminalvården enligt 7 § lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Verkställighetsplanen tas fram i samråd med den dömde, vårdnadshavare om det är möjligt, socialtjänsten och eventuellt andra myndigheter och personer som den dömde har varit i kontakt med enligt 11 och 12 §§ lag (2020:616).

Hur gammal måste man vara för att dömas till ungdomsövervakning?

De som kan dömas till ungdomsövervakning är unga personer som har begått ett eller flera allvarliga brott eller att den unga personen begår upprepad brottslighet. Ungdomsövervakning är riktad primärt till unga personer mellan 15 och 17 år. Har den unga personen hunnit fylla 18 år när domen meddelas kan han eller hon ändå dömas till ungdomsövervakning om det finns särskilda skäl, till exempel att brottet begicks före 18 års ålder och att bestämmande av påföljd sker i nära anslutning till att den unge fyllt 18 år. Unga personer som har hunnit fylla 21 år eller är äldre får inte dömas till ungdomsövervakning.

Vad innebär ungdomsövervakning i praktiken?

Verkställighetsplanen ska vara individuellt utformad som syftar till att förebygga att den unge återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas på ett negativt sätt. Planen ska enligt 14 § lag (2020:616) innehålla föreskrifter om att den unge ska träffa en koordinator inom frivården, förbud mot att bruka narkotika, alkohol och något annat berusningsmedel samt inskränkningar i rörelsefriheten, som till exempel förbud att lämna bostaden på helgkvällar och helgnätter. Förbudet mot rörelsefriheten kontrolleras normalt med fotboja. Verkställighetsplanen kan även innehålla föreskrifter om boende, skolgång, fritid, vård och andra åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller annan negativ utveckling hos den unge.

Hur länge kan ungdomsövervakning pågå?

Det är domstolen som bestämmer hur lång tid ungdomsövervakningen ska pågå. Den kan pågå som lägst sex månader och som högst ett år. Det som avgör hur många månader ungdomsövervakningen ska pågå är straffmätningsvärdet, det vill säga straffet som den unge ska dömas till utifrån brottet och sina personliga förhållanden i övrigt.

Vad händer om man inte medverkar till ungdomsövervakning?

Om den unge inte följer verkställighetsplanen kan Kriminalvården vidta olika åtgärder beroende på vilket sätt den unge missköter sig. Kriminalvården kan till exempel begära att polisen söker upp och hämtar den unge till inbokade möten, eller förändra föreskrifterna i verkställighetsplanen, enligt 23 § lag (2020:616). Rör det sig om allvarlig misskötsamhet kan Kriminalvården underrätta Åklagarmyndigheten, som kan ge den dömde en varning eller föreslå för domstol att påföljden ska vara något annat än ungdomsövervakning, 26 § lag (2020:616).

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!