Vad räknas som sexualbrott mot barn?

Sexualbrott mot barn i brottsbalken

Sexualbrotten mot barn regleras i 6 kap. 4–10 a §§ brottsbalken (1962:700). Paragraferna tar upp en rad olika situationer där barn kan utsättas i ett sexuellt syfte. Det rör sig om bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, utnyttjande för sexuell posering, med mera. Denna artikel kommer kort att behandla våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande mot barn.

Våldtäkt mot barn

Den som genomför ett vaginalt, analt eller oralt eller annan sexuell handling som är jämförlig med samlag med ett barn som är under femton år döms för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken till fängelse i lägst tre och högst sex år. Detta gäller även om barnet har fyllt femton men inte arton år och som är barn till gärningsmannen eller står under dennes fostran, vård eller tillsyn.

Om brottet är grovt döms gärningsmannen till grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas om gärningsmannen använt våld, hot om brottslig gärning, om fler har förgripit sig på barnet eller deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt utnyttjande av barn

Om våldtäkten mot barnet är att anse som mindre grovt döms gärningsmannen för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år enligt 6 kap. 5 § brottsbalken. Denna paragraf ska användas med stor restriktivitet. Ett typexempel är fall där två personer, varav den ena är strax under 15 år, frivilligt har samlag med varandra.

Sexuellt övergrepp mot barn

Den som genomför en annan sexuell handling än det ovannämnda mot ett barn som inte fyllt femton eller barn som fyllt femton men inte arton år och som är barn till gärningsmannen eller står under dennes fostran, vård eller tillsyn, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst två år enligt 6 kap. 6 § brottsbalken. Om brottet är mindre grovt är fängelsestraffet högst ett år. Är brottet grovt är fängelsestraffet lägst arton månader och högst sex år. Bedömningen över om brottet är grovt liknar den bedömning som görs för grov våldtäkt, som redogjorts för ovan.

Sexuellt ofredande mot barn

Den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att göra eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, och att det inte omfattas av 6 kap. 4-9 §§ brottsbalken ska dömas för sexuellt ofredande mot barn till fängelse i högst två år. Sexuellt ofredande mot barn regleras av 6 kap. 10 § 1 st. Om brottet är att anse som grovt ska gärningsmannen dömas till grovt sexuellt ofredande mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst tre år, enligt 6 kap. 10 § 3 st. Bedömningen över om brottet är grovt liknar den bedömning som görs för grov våldtäkt.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!