Vad är barnets bästa i vårdnadsmål?

Vad säger lagen?

Enligt 6 kap. 2 a § i föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad som är barnets bästa är dock svårdefinierat. Det bedöms i det enskilda fallet där det görs individuella bedömningar, ytterst av domstolen. Man utgår dock från flera omständigheter och principer. Denna artikel kommer beröra kontakts- och kontinuitetsprincipen som oftast är förekommande principer i vårdnadsmål.

Kontakts- och kontinuitetsprincipen

Som ovan nämnt är kontakts- och kontinuitetsprincipen ofta tillämpbara i mål gällande vårdnad. Kontaktsprincipen innebär att man ska säkerställa barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (se Hellblom Sjögren, Lena, Barnets rätt till familjeliv, Lund 2012, s. 220). Kontinuitetsprincipen innebär att man ska säkerställa barnets behov av kontinuitet och stabilitet, det vill säga att man helst inte vill flytta ett barn från en invand miljö i onödan (se Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge, Stockholm 2014, s. 75–76).

Domstolen ska även beakta om barnet riskerar att fara illa, föräldrarnas förmåga att samarbeta och barnets vilja. Detta är dock ingen uttömmande lista, utan domstolen kan beakta flera omständigheter om det har betydelse för beslutet. Det finns alltså inget förutbestämt svar på vad som är barnets bästa, utan domstolen ska göra en bedömning utifrån det enskilda fallet (Prop. 2005/06:99 Nya vårdregler, s. 85).

Barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar kontra barnets behov av stabilitet och kontinuitet

Kontakts- och kontinuitetsprincipen kan ofta hamna i konflikt med varandra och det är inte alltid helt givet vilken princip som ska ges företräde. I ett rättsfall i Högsta domstolen från 1998 (NJA 1998 s. 675) hade en mamma motverkat faderns umgänge med sin son och hon avsåg att avbryta kontakten med sin son om pappan fick vårdnaden. HD ansåg att pappan var den som bäst skulle verka för barnets bästa, men den treåriga pojken hade vid tidpunkten levt med sin mamma hela sitt liv och det skulle innebära för stora omställningssvårigheter att flytta över pojken till en ny miljö. Därmed fick mamman fortsatt vårdnad om barnet.

I ett annat fall med liknande omständigheter ansåg Högsta domstolen att dottern var en trygg och stabil person som hade en god relation med sin far. Sannolikheten var hög att fadern skulle verka för barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Därför var det bäst för dottern att pappan blev ensam vårdnadshavare (NJA 1989 s. 335). Bedömningen görs alltså utifrån barnets perspektiv och inte utifrån föräldrarnas, det vill säga hur väl rustat barnet är för en eventuell omställning.

Vad som är bäst för barnet är som tidigare nämnt alltid beroende från fall till fall och det är mycket mer än bara det ovannämnda som domstolen beaktar, vilket gör vårdnadsmål särskilt komplexa.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!