Vilken betydelse får föräldrarnas samarbetssvårigheter vid en vårdnadstvist?

Vad säger lagen?

Enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken (1949:381) ska domstolen vid bedömningen av gemensam eller ensam vårdnad fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Denna utformning kom till genom en lagändring 2021 (se prop. 2020/21:150 s. 133 – Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister). Den nya utformningen av bestämmelsen innebär att fokuset flyttas från föräldrarna och deras samarbete till hur deras agerande påverkar barnet vilket stärker bestämmelsens barnrättsperspektiv.

Barnets behov främst

Att sätta barnets behov främst innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut och agera efter vad som är till barnet bästa. Det är barnet och dess behov som ska vara i fokus, inte vad föräldrarna vill eller har behov av.

Det gemensamma ansvaret

Att föräldrar tar ett gemensamt ansvar för sitt barn innebär att de kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Dessa frågor kan exempelvis omfatta beslut om skolval, vård eller omsorg för barnet. Det kan även handla om att barnet behöver vissa stöd- och hjälpinsatser som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Dessa kontakter kan vara omfattande eller mer sporadiska och det kan göras skriftligt eller muntligt. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer kring barnet och agera på ett bra sätt.

I praktiken är det möjligt att ta ett gemensamt ansvar trots en begränsad kontakt mellan föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska vara möjlig krävs även att de eventuella brister i det gemensamma ansvaret mellan föräldrarna inte ska gå ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder får ensam vårdnad.

Bedömningen av vårdnadsfrågan

Sammanfattningsvis kan sägas att vid bedömningen om vårdnaden av ett barn ska vara gemensam eller inte ska domstolen beakta föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar för barnet. Domstolen ska tillsammans med detta även ta hänsyn till vad som är barnet bästa eftersom det är det som ska vara avgörande för alla frågor som rör vårdnad men även boende och umgänge. Utifrån en bedömning av barnets bästa och föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar för barnet tar domstolen ett beslut om ensam eller gemensam vårdnad.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!