Vad är utlandsspioneri?

Ändringar i brottsbalken, tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagen

I november 2022 fattade riksdagen beslut om lagändringar i brottsbalken som kriminaliserar utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri (se prop. 2021/22:55, Utlandsspioneri). Grundlagsändringar gjordes i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att utlandsspioneri och de formerna av obehörig befattning med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri även blir kriminaliserat som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Detsamma gäller även vårdslöshet med hemlig uppgift.

Straffet för utlandsspioneri ligger på högst fyra år och straffet för grovt utlandsspioneri ligger på lägst två och högst åtta år.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023.

Bakgrunden till lagändringarna

Sverige deltar i flera olika internationella samarbeten med andra länder och mellanfolkliga organisationer. Exempel på sådana samarbeten är de freds- och säkerhetsfrämjande insatser som Sverige deltar i inom ramen för FN, EU, NATO och OSSE. I dessa samarbeten kan det ofta förekomma känslig information som behandlas som hemliga i organisationen. I de militära samarbetena kan det röra sig om information om förutsättningarna för militärinsatsens genomförande, om underrättelseinformation eller om militärinsatsens säkerhet. Information om underrättelseverksamhet kan avse både civila och militära källor, underrättelsemetoder, bearbetningskapacitet och själva förekomsten av samarbeten eller underrättelseinhämtning.

Dessa internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger till stor del på ett förtroende och att känslig information kan skyddas av de länder som samverkar. I och med att Sveriges säkerhet indirekt är beroende av säkerheten i andra länder och av ett framgångsrikt internationellt samarbete ansåg både den förra och nuvarande regeringen att det är viktigt att det finns ett tillräckligt bra skydd för känslig information som förekommer i dessa sammanhang (prop. 2021/22:55 s. 29-30).

Vad innebär lagändringarna?

I och med att utlandsspioneri har blivit kriminaliserat i brottsbalken, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär det att det kan bli straffbart att lämna ut uppgifter som kan vara till skada för Sveriges säkerhet eller Sveriges relation till andra länder eller organisationer. Detta gäller även journalistiska publiceringar, vilket kan påverka meddelarskyddet. Detta har fått stor medial uppmärksamhet. Kritiker som Nils Funcke, tryckfrihetsexpert, menar att detta drabbar benägenhet och säkerhet för personer som uppdagar missförhållanden eller något som borde komma ut i offentligheten (SVT, 16/11-22)

Undantag om handlingen är försvarlig

Undantag gäller om handlingen, till exempel en journalistisk publicering, med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Då ska det inte anses som ett brott och straff ska inte utdömas. Anledningen till undantaget är för att värna en fri och oberoende journalistisk och nyhetsförmedling. I slutändan är det domstolarna som avgör om en handling är försvarlig eller inte.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!