Vilken rätt har barn att få komma till tals i vårdnadstvister?

Barnets rätt att få komma till tals

I barnkonventionen, som är svensk lag, finns fyra grundprinciper. En av dessa är barns rätt att få komma till tals. Principen återfinns i barnkonventionens artikel 12. Artikeln består av två punkter. Den första punkten innebär att Sverige ska tillförsäkra att alla barn som kan bilda sina egna åsikter också fritt ska få uttrycka dessa. Åsikterna som barnet uttrycker ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För att tydligare definiera vad artikelns första del innehåller för förpliktelser delas den nedan upp i punkter.

a) Ska tillförsäkras – Att alla barns ska tillförsäkras innebär att det inte finns något utrymme för godtycke. Sverige har ett strikt ansvar för att rätten att få komma till tals ska gå att genomföra i sin helhet för alla barn.

b) I stånd att bilda egna åsikter – De barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att uttrycka dessa. Barn ska inte behöva bevisa att de har förmågan att bilda egna åsikter. Det ingen åldersgräns för när ett barn ska anses ha förmågan att bilda egna åsikter. För att det ska vara möjligt att barn i alla åldrar ska kunna anses bilda sina egna åsikter måste även ickeverbal kommunikation erkännas, som exempelvis en teckning.

c) Rätten att fritt uttrycka sig – Barn har rätt att uttrycka sig och ska ha rätt att uttrycka sig på ett fritt sätt. Barn ska således kunna uttrycka sina åsikter utan att bli påverkad av någon annan. Barn ska också själva kunna välja om de vill utöva rätten att bli hörd eller inte.

d) I alla frågor som rör barn – Barn har rätt att bli hörda om deras åsikter och upplevelser i alla frågor som rör och påverkar dem.

e) Ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad – Det måste avseende denna del ske en enskild bedömning av det aktuella barnets förmåga att uttrycka sina åsikter på ett självständigt och rimligt sätt. Detta för att veta hur mycket av barnets åsikter som ska tillmätas betydelse i processen.

Vad innebär detta i vårdnadstvister?

Att barn ska har rätt att få komma till tals vid vårdnadstvister innebär i praktiken att barnet har rätt men är inte skyldigt att själva komma till tals i tvisten. Det är viktigt att barnets egen uppfattning och önskemål kommer fram i vårdnadstvisten. Domstolen ska beakta barnets uppfattning och önskemål när domstolen ska besluta vad som är bäst för barnet. Det kan vara svårt att veta vad som är barnets vilja. Barnet kan på olika vis påverkas och ha en viss inställning men som kan förändras från en dag till en annan.

Barnet kan vara blandad i sina åsikter på grund av att den inte vill ta ställning i frågan om vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden. Det är inte ovanligt att barn för olika vuxna i dennes närhet uttrycker motstridiga åsikter om med vem barnet vill bo och hur mycket barnet vill bara tillsammans med en viss förälder.

Det viktiga vid en vårdnadstvist är att barnet ges möjligheten att få uttrycka sina åsikter och upplevelser. Det är en rättighet som barnet har, men barnet själv ska få välja om denne vill utnyttja den rättigheten eller inte.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!