Vad händer när ett barn under 15 år misstänks för brott?

Barn under 15 är inte straffmyndiga

Barn under 15 år kan inte ställas till ansvar för brott och kan därför inte heller dömas. Däremot kan skuldfrågan bedömas om det rör allvarlig brottslighet, såsom mord. Det görs genom en så kallad bevistalan. En bevistalan får bara ske om socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare begär det. Därefter får åklagaren väcka en bevistalan om det krävs ur ett allmänintresse. Domstolen prövar då enbart om barnet är skyldig till brottet eller inte, men barnet kan inte få något straff.

Om ett barn under 15 år begår brott kan dock sociala myndigheter gripa in och fatta beslut om olika former av stöd- och vårdinsatser.

Nya lagar efter den 1 juli 2023

Riksdagen har fattat beslut om nya lagar som ska gälla när ett barn under 15 år misstänks för ett brott. Bland annat ska fler utredningar få göras när ett barn under 15 år misstänks för brott, barnet ska ha rätt till ett målsägarbiträde eller särskild företrädare, bevistalan ska få väckas i fler fall och fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år. Det är åklagaren som fattar beslut om drogtest i dessa fall. Genom lagändringen är det nu möjligt för en åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst. Ett strafföreläggande är något en åklagare beslutar om i stället för att väcka åtal och då krävs det att den misstänkte erkänner brottet, vilket innebär att det inte blir någon rättegång.

Syftet med de nya lagarna är att hindra en negativ utveckling med fortsatt brottslighet och bidra till att barn under 15 år som misstänkts för brott får den hjälp de behöver.

Barnet kan bli tvångsomhändertagandet

Även om domstol inte kan utdöma straff kan sociala myndigheter agera. Om socialtjänsten bedömer att situationen är allvarlig och att barnet riskerar att fara illa ska socialtjänsten utreda vilken hjälp barnet och familjen behöver. Oftast samarbetar familjen och socialtjänsten med varandra för att komma fram till rätt insatser. Tackar en vårdnadshavare nej till insatser och socialtjänsten bedömer situationen som allvarlig kan socialtjänsten föreslå att barnet ska omhändertas med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i kommunen ansöker om tvångsomhändertagande och beslutet fattas senare av domstolen.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!