Förberedelse i tvistemål

Hur ett tvistemål inleds

Ett tvistemål i domstol inleds genom att en part (kärande) lämnar in en ansökan om stämning till tingsrätten, vilket framgår av 42 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Vissa typer av mål kan däremot inledas på andra sätt. Om inte ansökningen avvisas eller dom fattas direkt kommer tingsrätten utfärda stämning på motparten (svarande). I samband med detta skickas stämningsansökan, tillsammans med de eventuella handlingar som har fogats till denna, till svaranden.

Förberedelse av målet inleds

När stämning har utfärdats av tingsrätten påbörjas förberedelsefasen av målet. Svaranden ska då inkomma med ett svaromål på stämningsansökan. Svaromålet ska som utgångspunkt vara skriftligt. I svaromålet ska svaranden enligt 42 kap. 7 § RB bland annat redogöra för sin inställning till de yrkanden käranden har angett i stämningsansökan.

I förberedelsefasen ska kärandens och svarandens inställning, vilka bevis och omständigheter båda parterna vill göra gällande klarläggas enligt 42 kap. 6 § RB. Det ska även klarläggas om det finns möjlighet för parterna att nå en överenskommelse – en förlikning. Rätten ska också verka dels för att tvistefrågorna i målet klarläggs enligt 42 kap. 8 § RB, dels för ett snabbt avgörande av målet enligt 42 kap. 3 § RB. Förberedelsen kan genomföras skriftligen, vid ett sammanträde eller genom annan handläggning och dessa olika former får förenas.

Muntligt sammanträde

Utgångspunkten är att förberedelsefasen avslutas med ett muntligt sammanträde enligt 42 kap. 9 § RB. Det kan dock hållas flera muntliga sammanträden i förberedelsefasen och det förekommer även att det inte hålls något muntligt sammanträde alls.

Om inte målet avgörs eller avslutas, på ett eller annat sätt, under förberedelsefasen kommer målet avgöras vid en huvudförhandling. Vid huvudförhandling får det som utgångspunkt inte tillföras något nytt material som inte har presenterats under förberedelsefasen enligt 43 kap. 10 § RB. Det är därför viktigt att redan i förberedelsefasen vara noggrann med vad man vill införa i målet.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!