Nytt brott införs – deltagande i en terroristorganisation

Ny straffbestämmelse

Den 1 juni 2023 infördes en särskild straffbestämmelse i terroristbrottslagen (2022:666). Bestämmelsen innebär att det är straffbart att delta i en terroristorganisation. Skälet till den nya lagstiftningen är att Sverige har ett förhöjt terrorhot och att lagstiftaren anser att lagändringen är ett viktigt verktyg för att bekämpa terrorism.

Vad innebär deltagande i terroristorganisation?

En terroristorganisation definieras av 3 § terroristbrottslagen som en sammanslutning av personer som begår eller medverkar till terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott. Terroristbrott definieras i sin tur av 4 § samma lag som ett uppsåtligt brott som också uppfyller ytterligare villkor utöver rekvisiten för det uppsåtliga brottet. Exempelvis krävs det att gärningen begås med avsikt att till exempel injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av en befolkning.

Straffbestämmelsen avseende deltagande i terroristorganisation återfinns i 4 a § terroristbrottslagen. Straffbart deltagande är sådant deltagande som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Deltagande innebär enligt förarbetena till bestämmelsen (se prop. 2022/23:73, s. 70f) en konkret och kvalificerad anknytning till organisationen. Det krävs inte att deltagandet sker i direkt anslutning till övriga brottsliga gärningar för att deltagandet ska kunna bedömas som brottsligt. Förarbetena exemplifierar straffbart deltagande med till exempel någon som administrerar bostäder, ordnar möteslokaler och lagar mat i en terroristorganisation.

Straff

Deltagande i en terroristorganisation kan ge högst fyra års fängelse. Bedöms brottet som grovt är minimistraffet två års fängelse och högsta straffet åtta års fängelse. Har den deltagande personen lett terroristorganisationen är straffet högst arton års fängelse eller livstid.

Straffvärdet ska bedömas utifrån omständigheter som exempelvis gärningsmannens roll i organisationen, vilken typ av uppgifter som har utförts och hur länge deltagandet har pågått.

Ytterligare brott kopplat till deltagande i en terroristorganisation

Lagändringarna i samband med att straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation införts innebär även att det är straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till ett deltagande samt att resa utomlands i syfte att delta i en terroristorganisation.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!