Vad är återvinning i konkurs?

Konkursförvaltare

När en juridisk eller fysisk person har försatts i konkurs, som i konkurssammanhang kallas gäldenär, utser tingsrätten en förvaltare för konkursboet. En konkursförvaltares huvudsakliga uppgift är att avveckla boet och att i den processen ta till vara borgenärernas rätt enligt 7 kap. 8 § konkurslagen. Borgenärer är de som har fordringar på gäldenären.

Förvaltaren ska bland annat undersöka varför gäldenären har hamnat på obestånd och även bedöma vid vilken tidpunkt obeståndet har inträtt enligt 7 kap. 15 § konkurslagen.

Återvinning av egendom

Om förvaltaren i sin utredning upptäcker rättshandlingar som har inneburit att någon eller flera borgenärer har missgynnats kan förvaltaren begära återvinning till konkursboet enligt 4 kap. 5 § konkurslagen. Detta innebär att rättshandlingen går åter. Om rättshandlingen i fråga till exempel är en gåva från gäldenären till en annan part skulle återvinning innebära att gåvan går åter till konkursboet.

För att återvinning ska ske behöver dock flertalet förutsättningar vara uppfyllda. Dessa förutsättningar skiljer sig åt beroende på framför allt vad det är för typ av rättshandling, när i tiden den har skett och vilket förhållande som förelegat mellan gäldenären och den andra parten i den aktuella rättshandlingen. Exempelvis ska betalning av en skuld som gjorts inom tre månader före konkursansökan inkom till tingsrätten (så kallad fristdag), gå åter om den objektivt sett är onormal enligt 4 kap. 10 § konkurslagen. En betalning kan anses vara onormal om den sker i förtid, görs med annat än sedvanliga betalningsmedel eller om betalningen har medfört att gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt försämrats.

Förutsättningar för återvinning återfinns i 4 kap. 5-13 §§ konkurslagen.

Påkalla återvinning

Det normala är att en konkursförvaltare som vill begära återvinning i konkurs kontaktar den part som förvaltaren anser ska återbära egendom till konkursboet. Parten kan då avge sin inställning till förvaltarens begäran. Det kan ofta finnas utrymme att nå en förlikning med konkursförvaltaren i ett sådant läge. För det fall parten vägra återbära den aktuella egendomen och ingen förlikning uppnås, kan konkursförvaltaren väcka talan vid allmän domstol enligt 4 kap. 19 § konkurslagen.

Om konkursförvaltaren väljer att varken väcka talan eller ingå förlikning avseende återvinning har en borgenär rätt att väcka talan.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!