Vad innebär ett informationssamtal?

Vad säger lagen?

Lagen (2021:530) om informationssamtal infördes den 1 januari 2022. Från den 1 mars 2022 är det ett krav på att den förälder som vill inleda en tvist i domstol avseende vårdnad, boende eller umgänge först ska ha deltagit i ett informationssamtal.

Det framgår av 6 kap 17 c § föräldrabalken (1949:381) att en förälder som framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge ska ha deltagit i informationssamtal som avses i 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453). Har föräldern inte deltagit i informationssamtalet får inte tingsrätten ta upp ett sådant yrkande. Ett informationssamtal ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs.

Lagen om informationssamtal reglerar vilken kommun som är ansvarig att hålla i informationssamtalet, tidsfrister och deltagande, vad samtalet ska innehålla samt samtalsintyg.

Vad händer innan, under och efter informationssamtalet?

Ett informationssamtal ska hållas av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört så snart det är möjligt och senast fyra veckor från en förälders begäran om informationssamtal. Socialnämnden ska erbjuda föräldrarna ett gemensamt informationssamtal. Om det dock finns särskilda skäl får socialnämnden i stället erbjuda enskilda samtal. Det kan exempelvis vara i situationer där den ena föräldern blivit utsatt för våld eller andra former av övergrepp av den andra föräldern, att en förälder har ett långvarigt hinder mot att delta i samtal eller liknande situationer. Om någon av föräldrarna begär det ska även socialnämnden erbjuda föräldrarna enskilda samtal.

Informationssamtalet syftar till att föräldrarna ska få relevant information för att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Under samtalet informeras föräldrarna om möjligheterna till samförståndslösningar. Föräldrarna ska även under informationssamtalet erbjudas samarbetssamtal, om det inte är olämpligt, enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen, och sedan efter behov erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form.

När informationssamtalet är över ska socialnämnden utfärda ett samtalsintyg till den förälder som har deltagit i samtalet. Det är detta intyg som sedan skickas till tingsrätten för att de ska få ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge till prövning.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!