Koranbränningarna – vad innebär regeringens översyn av ordningslagen?

Koranbränningar i Sverige

Få har undgått det stora antalet koranbränningar och nya ansökningar om att få bränna koranen på allmän plats i Sverige. Detta har lett till en stor debatt, ilska och även att terrororganisationer riktar hot mot och uppmanar andra att angripa Sverige. Nyligen har Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Regeringen har tillsatt en utredning som innebär en översyn av ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet.

Det här innebär ordningslagen

I ordningslagen regleras förutsättningarna för att få anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket inkluderar särskilda regler om allmän ordning och säkerhet. du ska anordna en allmän sammankomst (demonstration, manifestation, teater eller konserter) eller en offentlig tillställning (uppvisning i idrott, danstillställning, tivoli, marknad eller mässa) måste du söka tillstånd hos polismyndigheten. Gemensamt för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är att de ska rikta sig till allmänheten, antingen genom att mötesfriheten utövas eller att allmänheten har tillträde till den sammankomsten eller tillställningen.

Polisen prövar ansökningarna

Ansökningarna skickas till polismyndigheten som prövar ansökan mot ordningslagen. I de allra flesta fallen brukar ansökningarna beviljas och som huvudregel har den som önskar anordna en allmän sammankomst frihet att själv få välja tid och plats. Det är sedan polisens ansvar att förebygga oroligheter, till exempel angrepp från motdemonstranter. I vissa fall kan polisen ställa in, upplösa och förbjuda en allmän sammankomst och offentlig tillställning.

Polisen får enligt 2 kap. 23 § ordningslagen upplösa en allmän sammankomst om det uppkommer svårare störningar, avsevärd fara eller allvarlig störning av trafiken. Detsamma gäller för offentliga tillställningar, fast då ska det röra sig om något som strider mot lag, medför störning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. En allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan upplösas enligt 2 kap. 24 § ordningslagen endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra brott mot ordningslagen, för att återställa ordningen eller skydda de närvarande.

Polisen får enligt 2 kap. 25 § ordningslagen förbjuda att det hålls en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det vid tidigare sammankomster av samma slag uppstått oordning eller liknande brott mot ordningslagen.

Polisen har begränsade möjligheter att neka en allmän sammankomst

Polisen valde att ställa in en demonstration i Norrköping den 14 april 2022 på grund av ordningsstörningar (påskupploppen). Förvaltningsrätten och senare kammarrätten upphävde polisens beslut och menade att polisen inte hade rätt att ställa in sammankomsten till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras inträffa. I stället är det upplösning av sammankomsten som polisen borde ha använt sig av, det vill säga att stoppa en pågående demonstration. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan och beslut inväntas.

I februari 2023 ansökte en privatperson och en förening om tillstånd att bränna koranen (allmän sammankomst) vid Turkiets och Iraks ambassader i Stockholm. Polismyndigheten nekade tillstånden mot bakgrund av att den allmänna säkerheten inte kunde garanteras. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten och senare kammarrätten fann att polisens beslut saknade stöd i lag. Anledningen var att polisen inte tillräckligt kunde koppla ordnings- och säkerhetsproblemen till just den specifika och planerade sammankomsten för att kunna neka tillståndet.

Vad innebär regeringens utredning?

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utreda om fler kriterier ska kunna användas av polisen för att neka en allmän sammankomst, främst omständigheter som hotar Sveriges säkerhet. Idag får inte polisen göra sådana mer generella bedömningar, utan får enbart beakta vad som pågår under den allmänna sammankomsten på den specifika platsen vid den specifika tidpunkten. Enligt regeringen är syftet med utredningen att skapa ändamålsenliga regler som stärker skyddet för Sveriges säkerhet, samtidigt som yttrande- och demonstrationsfriheterna värnas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2024.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!