Kan en bröstarvinge jämka en gåva efter förälders död?

Vad innebär jämkning av gåva?

Då det är möjligt att en gåva leder till att en eller flera bröstarvingar inte får ut sin laglott från sin avlidne förälder går det att i vissa fall jämka en gåva. Jämkning av gåva som en arvinge erhållit innebär att en domstol, efter begäran från en bröstarvinge som inte varit gåvomottagare, kan justera arvets fördelning för att säkerställa att bröstarvingarna får ut sin laglott.

Lagrum

Bestämmelsen avseende jämkning av gåva för bröstarvingar återfinns i 7 kap 4 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Av bestämmelsen framgår att om arvlåtaren under sin livstid har gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente ska gåvan behandlas på samma sätt som det enligt 2 och 3 §§ är stadgat om testamente om det inte föreligger särskilda skäl mot det. Dessa bestämmelser säger att som bröstarvinge kan du begära jämkning av gåvan för att få ut din laglott samt att en bröstarvinge är skyldig att räkna av vad denne fått i gåva från sitt arv.

Som bröstarvinge måste du väcka talan om jämkning av gåva mot gåvomottagaren inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Om denna tid överskrids är rätten till jämkning förlorad enligt 7 kap 4 § ÄB.

I praktiken

Detta innebär att om din laglott som bröstarvinge inskränks genom en gåva som har tillkommit under omständigheter eller på sådana villkor att det kan liknas med testamente kan du begära jämkning av gåvan. Nedan följer två exempel på situationer där gåvan kan likställas med testamente.

  • En förälder ger bort sin fastighet som gåva till en av sina bröstarvingar. Föräldern bor sedan kvar i fastigheten fram till sin död. Det innebär att syftet med gåvan var att gåvotagaren skulle ta över fastigheten vid gåvogivarens död och inte vid gåvotillfället. Gåvan fyllde således samma syfte som ett testamente vilket innebär att övriga bröstarvingar kan, hos tingsrätten, påkalla jämkning av gåvan.
  • En förälder ger på dödsbädden bort båda sina fordon till en av sina bröstarvingar. På grund av att personen är döende och att det är därför som gåvan ges fyller den samma syfte som ett testamente.

Om en bröstarvinge anser att gåvan är att likställa med ett testamente kan denne väcka talan mot gåvomottagaren i domstol. Kommer domstolen fram till att gåvan är att likställa med testamente ska gåvan jämkas. En jämkning av gåva görs genom att värdet av gåvan först fiktivt läggs till kvarlåtenskapen och sedan beräknas laglottens värde utifrån vad den hade varit om gåvan aldrig hade ägt rum. Om kvarlåtenskapen inte räcker till för att täcka bröstarvingarnas laglotter ska gåvomottagaren antingen lämna tillbaka hela eller delar av gåvan. Om det inte är möjligt ska ersättning för gåvans värde utges enligt 7 kap. 4 § första stycket ÄB.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!