Hur stort är skadeståndet när en anhörig har blivit mördad?

Allmän anhörigersättning

Skadestånd ska betalas till offrets anhöriga om en personskada har lett till döden. Ersättningen betalas då till de anhöriga som stod offret särskilt nära. Det framgår av 5 kap. 2 § skadeståndslagen. Detta kallas för den allmänna anhörigersättningen eller ersättning för sveda och värk. Denna lagstiftning infördes 2001 och beloppet har varierat genom åren. De som omfattas av begreppet särskilt nära är make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och i första hand medlemmar i samma hushållsgemenskap som den avlidne. Detta följer av 5 kap. 2 § första stycket punkt 3 i skadeståndslagen.

Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 1208 slagit fast att beloppet vid kvalificerade fall (det vill säga uppsåtligt dödande) ska uppgå till 60 000 kronor. Detsamma gäller om dödsfallet orsakats av en sådan grov vårdslöshet som ligger väldigt nära ett uppsåtligt dödande, till exempel om en person kör en bil alkoholberusad och på ett vårdslöst sätt som har lett till dödsolycka för medpassagerare (se NJA 2006 s. 738). Om det inte är uppsåtligt dödande eller liknande ska ersättningsnivån uppgå till 30 000 kronor.

Särskild anhörigersättning

2022 infördes en särskild anhörigersättning som ger anhöriga rätt till större ersättning när deras anhöriga har dödats. Enligt 2 kap. 3 a § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom brott orsakar någon annans död betala särskild anhörigersättning till den som stod den avlidne särskilt nära.

Syftet med den särskilda anhörigersättningen är att ersätta den närståendes känslor av chock, förtvivlan, ilska, frustration, maktlöshet och liknande på grund av dödsfallet. Motivering till införandet är att någon som förlorat en anhörig genom ett våldsamt brott bör få mer i skadestånd utöver det som redan gäller för personskada.

Ersättningsbeloppet utgår utifrån schabloner. I praxis har den särskilda anhörigersättningen i huvudsak utvecklats till att motsvara 50 000 kronor vid uppsåtligt dödande (se Hovrätten i Skåne och Blekinges dom i mål nr B 2393-23 samt Hovrätten i Nedre Norrlands dom i mål nr B 676-23). Det följer även vad den statliga utredaren föreslog i SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer.

Ovannämnda innebär att den skadelidande kan yrka ersättning för både allmän och särskild anhörigersättning.

Undantag

Ett undantag till att betala ut anhörigersättning är om det vore uppenbart oskäligt. I ett fall rörande allmän anhörigersättning hade flera skott avlossats mot en man och hans frus lägenhet, varpå frun träffades och avled. Skjutningen var riktad mot mannen på grund av en konflikt inom en kriminell grupp där han hade angripit, försökt beväpna sig samt uttalat dödshot mot andra samma dag innan skjutningen mot hans lägenhet.

Hovrätten dömde två gärningsman för medhjälp till mord på mannens fru och dömdes att betala skadestånd till mannen motsvarande 60 000 kronor. Mannen ansökte om ersättning från Brottsoffermyndigheten som avslog hans ansökan med motivering att mannens inblandning i kriminell verksamhet har medfört en ökad risk för honom eller att en nära anhörig till honom skadas (Brottsoffermyndigheten, Jämkning av brottsskadeersättning för sveda och värk, ärende 4847/2021, hämtad från https://referatsamling.brottsoffermyndigheten.se/beslut-fattade-aren-2020-2022/beslut-fattade-2021-06-07/jamkning-av-brottsskadeersattning-for-sveda-och-vark/).

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!