Kronvittne – straffsänkning vid utpekande av någon annans brott?

Straffsänkning om en tilltalad pekar ut en annan persons brottslighet

Om en tilltalad lämnar uppgifter om en annans persons brott kan han eller hon få sänkning på sitt straff. Det ska vara uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av det andra brottet. Det andra brottet behöver inte nödvändigtvis ha något att göra med vad den tilltalade står åtalad för. Den åtalade kan även lämna uppgifter om en persons brott i en helt annan utredning. Detta följer av den nya lagen i 29 kap. 5 a § brottsbalken som har öppnat upp för ett kronvittnessystem, det vill säga att en åtalad får straffsänkning om han eller hon vittnar mot medbrottslingar eller andra gärningsmän i andra utredningar.

Lagen kom till för att öka incitamenten för personer i kriminella miljöer att samverka med de brottsbekämpande myndigheterna och därigenom bekämpa den brottslighet som är kopplad till gängkriminalitet. Syftet med lagstiftningen är att om en person får ett lindrigare straff kan det leda till att personen avslöjar brott som annars inte hade klarats upp eller som rättsväsendet bara med enorma resurser hade kunnat klaras upp (Prop. 2021/22:186, s. 52-53).

Uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen

I normalfallet ska det röra sig om att personen i fråga har gett en utförlig redogörelse för omständigheter kring ett annat brott. Det kan till exempel vara om kontakter som han eller hon har haft, utpekande av personer eller anvisning av plats som är av betydelse för utredningen. En sådan plats kan till exempel handla om var en försvunnen person, mordvapen, narkotika, sprängmedel eller skjutvapen finns. Ett tydligt exempel på när en uppgift har varit av väsentlig betydelse är när uppgiftslämnandet har lett till eller bidragit till att en eller flera personer lagförs eller åtalas. Det är dock inget krav. Det kan i stället handla om att narkotika eller vapen har kunnat tas i beslag eller att värdefull egendom har återfunnits (se Prop. 2021/22:186, författningskommentar till 29 kap. 5 a § brottsbalken, s. 199).

När en uppgift inte är av väsentlig betydelse för utredningen

Uppgifter om någon annans brott måste röra sig om brott som har ett minimistraff om fängelse på minst sex månader. Det ska alltså röra sig om allvarligare brott för att strafflindring ska bli aktuellt. Man kan inte heller få strafflindring om man lämnar uppgifter om brott som har preskriberats.

Hur stor straffsänkning kan ett kronvittne få?

I förarbeten till den nya lagen talas det enbart om att straffsänkningen ska vara av betydande omfattning. Vad som är betydande omfattning är upp till domstolarna att utveckla praxis kring. Utifrån den lilla praxis som finns på området ligger straffsänkningarna på alltifrån en fjärdedel till en tredjedel av straffet. De rättsfallen har i huvudsak rört sig om grovt och synnerligen grovt narkotikabrott samt narkotikasmuggling (se bland annat NJA 2023 s. 265 ”Glassplittret i väskan” och NJA 2022 s. 1094 ”De två narkotikadistributörerna”). I ett fall rörande medhjälp till mord yrkade åklagaren på en straffsänkning på 4 år, från 18 års fängelse till 14 år – det vill säga en sänkning med 22 procent. Personen i fråga friades dock på åtalspunkten försök till mord, vilket gjorde att tingsrätten aldrig prövade påföljdsreduktionen i den delen (se Kristianstads dom i målr nr B 1444-22). I en nyligen avkunnad dom från Södertörns tingsrätt rörande mord, där den åtalade medverkat i en annan utredning, kom domstolen fram till att straffet skulle sättas ned med en tredjedel (se Södertörns tingsrätts dom med mål nummer B 16186-22). Domen har i skrivande stund inte vunnit laga kraft.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!