Hur blir ett utländskt äktenskap giltigt i Sverige?

Hur blir ett utländskt äktenskap giltigt i Sverige?

Erkännande av utländskt äktenskap

Genom att ett utländskt äktenskap erkänns i Sverige så tillerkänns det giltighet som ett äktenskap med alla de rättsverkningar som följer av ett svenskt äktenskap. Dessa kan bland annat vara att ett barn som föds inom förhållande automatiskt ses som den gifte mannens barn, giftorätten avseende makarnas gemensamma egendom, arvsrätten samt underhållskyldigheten. Om äktenskapet inter erkänns i Sverige så saknar det även rättsverkningar i Sverige.

Lagrum

Den lag som reglerar om ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag kan erkännas i Sverige är lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Huvudregeln som framgår av 1 kap 7 § i ovanstående lag är att äktenskap som ingåtts i annat land än Sverige samt enligt utländsk lag ska anses giltigt om det är giltigt i det land där det ingicks.

Undantag från huvudregeln

För att motverka kringgående av svensk lag finns dock en kompletterande bestämmelse i 7 kap 4 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Denna bestämmelse säger att bestämmelser i främmande lag eller beslut som meddelats av myndighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.

Det innebär exempelvis att äktenskap där någon av personerna är under 18 år, där personerna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led, är helsyskon eller där någon av personerna är gift med en annan person inte kommer att erkännas i Sverige.

Ett exempel på detta var ett mål som avgjordes av Kammarrätten i Jönköping (KamR 934-08). Det var i detta fall fråga om en kvinna som vid äktenskapets ingående i Irak var 14 år gammal. Äktenskapet ingicks helt lagligt i Irak vilket egentligen enligt huvudregeln ska innebära att äktenskapet ska erkännas i Sverige. Makarna hade varit gifta i mer än tio år och hade dessutom tre barn tillsammans innan de ansökte om ett erkännande av äktenskapet hos Skatteverket. Domstolen vägrade dock att erkänna äktenskapet eftersom de menade att det var oförenligt med grunderna i svensk rättsordning utifrån bestämmelsen i 7 kap 4 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!