Vad gör jag om den andra föräldern inte lämnar över vårt barn till mig?

När domstolen har fattat beslut angående vårdnaden om ett barn, boendet för ett barn eller umgänget med ett barn så ska det följas av båda föräldrarna. Samma sak gäller när vårdnadshavarna tillsammans har kommit överens om dessa delar i ett avtal som socialnämnden har godkänt. I vissa fall händer det att en av föräldrarna väljer att inte följa detta. Det kan handla om att en förälder väljer att inte lämna tillbaka barnet efter ett umgänge eller boendevecka. Det kan också vara så att boendeföräldern väljer att inte lämna barnet till den andra föräldern för umgänge. I dessa situationer finns det möjlighet att ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

Verkställighet
Av 21 kap. 1 a § föräldrabalken (1949:381) (FB) framgår att verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. Vid domstolens bedömning i verkställighetsmålet ska, barnets bästa komma i det främsta rummet samt att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad enligt 21 kap 1 § FB. Om barnet har nått en sådan ålder och mognad att hans eller hennes vilja bör beaktas får verkställighet inte ske mot barnets vilja förutom i de fall när domstolen anser att det är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.

Om tingsrätten beslutar om verkställighet får domstolen även besluta om att förelägga vite eller besluta att barnet ska hämtas genom polishämtning enligt 21 kap 3 § FB, detta trots att föräldern som ansökt om verkställighet inte yrkat det.

Vite
Att domstolen beslutar om vite innebär att personen som ska lämna ifrån sig barnet döms till att betala ett bötesbelopp om överlämnandet av barnet inte sker inom den utsatta tiden. Om överlämnandet sker inom rätt tid behöver personen inte betala beloppet.

Hämtning
Hämtning innebär att polisen hämtar barnet. Domstolen får dock endast besluta om polishämtning i två fall:

  1. när det gäller dom eller beslut om vårdnad eller boende av barn, om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig för att undvika att barnet lider skada, eller
  2. när det gäller dom eller beslut om umgänge mellan barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, om verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!