Vad är ett servitut?

Ett servitut innebär att ägaren till en fastighet på något bestämt vis får använda en del av en annan fastighet. Det kan till exempel röra sig om att ägaren till en fastighet genom ett servitut har rätt använda en väg som ligger på en annan fastighet. Definitionen av servitut framgår av 14 kap. 1 § jordabalken.

Ett servitut är kopplat till fastigheterna i fråga och inte till ägarna av de berörda fastigheterna.

Den fastighet som enligt ett servitut har rätt till en annan fastighet kallas härskande fastighet. Fastigheten som belastas av ett servitut kallas tjänande fastighet.

Avgift får uttas

Av 14 kap. 9 § jordabalken framgår att en avgift kan tas ut för servitut. Det innebär att den härskande fastigheten ska betala den tjänande fastigheten för rätten att nyttja den tjänande fastigheten enligt servitutet.

Kan gälla för obegränsad tid

Servitut kan begränsas till en viss tid, däremot måste ändamålet med servitutet ha stadigvarande betydelse. Servitut får även gälla för obegränsad tid enligt 7 kap. 6 § jordabalken och detta är också det vanligaste.

Avtalsservitut och officialservitut

Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.

Ett avtalsservitut är ett avtal som upprättas av ägaren till den tjänande fastigheten. Vissa formkrav finns för avtalsservitut. Det innebär att för att ett avtalsservitut ska vara giltigt ska det ha ett visst bestämt innehåll. Detta framgår av 14 kap. 5 § jordabalken.

Ett officialservitut är istället ett beslut av en myndighet. Möjligheten för en myndighet att besluta om ett officialservitut framgår av flera olika lagar. Exempelvis kan Lantmäteriet besluta om officialservitut enligt fastighetsbildningslagen.

Inskrivning

Det framgår av 7 kap. 10 § jordabalken att servitut får inskrivas i fastighetsregistret. Detta görs genom en ansökan om inskrivning till Lantmäteriet. Ett servitut består även om den tjänande fastigheten överlåts till ny ägare. Detta gäller som utgångspunkt även om servitutet inte är inskrivet. Det kan däremot uppstå tvister kring servitutets existens och innebörd, kanske särskilt i sådana situationer där det saknas inskrivning.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!