Vad händer när ett barn blir tvångsomhändertaget?

Allmänt

Ett omhändertagande som inleds med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan både vara komplext och känslomässigt svårt för alla inblandade. När socialtjänsten inleder ett LVU-ärende är det därför viktigt för dig att känna till hur en sådan process går till för att du bäst ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Anmälan och utredning

LVU-processer inleds oftast för att socialtjänsten har fått in en anmälan eller fått misstanke om att ett barn far illa. En anmälan kan komma från skolan, sjukvården, grannar eller andra som är oroade för barnets välmående. Ett barn kan anses fara illa av en mängd olika orsaker. Dessa orsaker ska vara kopplade till antingen miljön som barnet vistas i eller till barnets egna beteende. Brister i barnets miljö kan till exempel vara brister i hemförhållanden, brister i omsorg eller annat som utsätter den unges hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas. Barnets egna beteende kan till exempel vara missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Efter att socialtjänsten har mottagit en sådan anmälan inleder de en utredning för att bedöma situationens allvar och barnets behov.

Akut omhändertagande

Om utredningen visar att barnets liv eller hälsa är i omedelbar fara kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande. Det innebär att barnet omedelbart tas ifrån föräldrarna och placeras i vård eller hos en jourfamilj. Denna åtgärd syftar till att skydda barnet under tiden en utredning kan göras.

Domstolen prövar det akuta omhändertagande

Efter ett akut omhändertagande går ärendet vidare till förvaltningsrätten där socialtjänsten gör en ansökan om ett omedelbart omhändertagande. Förvaltningsrätten prövar om omhändertagandet är rättsligt korrekt. Föräldrarna och barnet har rätt att överklaga beslutet och föra sin sak inför domstolen.

Föräldrarna och barnet har rätt till ett varsitt offentligt biträde som bistår en och för ens talan i domstolen. Du har möjlighet att önska vem du vill ska biträda dig, annars kommer domstolen tilldela dig ett offentligt biträde. Processen för det omedelbara omhändertagandet går skyndsamt och domstolen fattar oftast beslut inom en till två veckor. Om förvaltningsrätten anser att det finns grund för ett omedelbart omhändertagande får socialtjänsten några veckor på sig att inkomma med en mer gedigen utredning om omhändertagandet ska bestå. Under denna tid är barnet omhändertaget.

Muntlig förhandling

Efter att socialtjänsten har skickat in sin utredning bokar förvaltningsrätten in en muntlig förhandling. Där får alla inblandade parter möjlighet att berätta för domstolen varför de tycker att omhändertagandet ska bestå eller upphöra. När den muntliga förhandlingen är klar fattar domstolen ett beslut antingen direkt eller efteråt. Här kan du läsa mer om hur en muntlig förhandling går till i detalj: https://www.domstol.se/amnen/tvangsvard/vard-av-unga-lvu/Delta-i-muntlig-forhandling-i-lvu-mal/

Beslut och eventuell överklagan

Ett beslut från förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten om en part inte är nöjd med utfallet. Ett beslut från kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen enbart tar upp ärendet för prövning om avgörandet kan få betydelse som vägledning för hur andra liknande fall ska bedömas av domstolar eller om det finns synnerliga skäl.

Vård och uppföljning

Om domstolen bestämmer att det ska vara vård med stöd av LVU så ska socialnämnden löpande pröva behovet av vård med stöd av LVU. Det finns i vart fall möjlighet att begära omprövning av vården var sjätte månad. Den som önskar omprövning bör då begära detta skriftligen så att det genomförs en ny utredning och därefter kan domstolen pröva saken om någon önskar det.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!