Kan jag få skadestånd om jag har blivit avskedad?

Vad är skillnaden mellan avsked och uppsägning?

En uppsägning innebär att arbetstagarens anställning upphör efter uppsägningstid. Ett avskedande innebär att arbetstagarens anställning upphör omedelbart.

I lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) finns regler om minsta uppsägningstid vid uppsägning. Den minsta uppsägningstiden är en månad, men kan vara längre beroende på hur länge du har jobbat på din arbetsplats. I 11 § LAS framgår det närmare den minsta uppsägningstiden beroende på den sammanlagda arbetstiden.

När kan jag bli avskedad?

En arbetstagare får enbart avskedas när denne har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Detta följer av 18 § LAS.

I förarbetena till lagen talas det om att ett avskedande kan komma i fråga endast i flagranta fall och att det bör vara fråga om ett avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande från arbetstagarens sida (se prop. 1973:129 s. 149). Ett avskedande kan vara aktuellt exempelvis om arbetstagaren begår brott som riktar sig mot arbetsgivaren (se exempelvis AD 2013 nr 89) eller grova samarbetsproblem (se exempelvis AD 2014 nr 9).

När kan jag bli uppsagd?

En uppsägning måste grunda sig på sakliga skäl. Dessa kan röra sig antingen om arbetsbrist eller personliga skäl. Detta framgår av 7 § LAS.

Personliga skäl kan vara aktuellt om arbetstagaren inte följer förpliktelserna i anställningsavtalet. Utgångspunkten är att en uppsägning inte ska komma som en överraskning. Enligt förarbetena till lagen utgår man från att arbetsgivaren har påtalat exempelvis misskötsamhet så att arbetstagaren är medveten om att en förändring, eller att arbetstagaren upphör med ett beteende, måste ske för att inte riskera en uppsägning (se prop. 1973:129 s. 125). Vid en prövning av om en uppsägning av personliga skäl är motiverad bedöms bland annat i vilken mån arbetstagaren insett eller borde ha insett att dennes agerande inneburit ett allvarligt åsidosättande av sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren.

Hur avskedande och uppsägning ska ske

Både avskedande och uppsägning är förknippat med regler för hur arbetsgivaren ska gå till väga. Det finns till exempel bestämmelser om att både en uppsägning (8 § LAS) och ett avskedande ska vara skriftligt (19 § LAS). Dessutom ska arbetsgivaren i förväg meddela dig som arbetstagare om arbetsgivarens avsikt att säga upp eller avskeda dig (30 §). Underrättelse ska ske minst två veckor i förväg vid uppsägning och minst en vecka i förväg vid avskedande.

Skadestånd

Om du som arbetstagare har blivit uppsagd eller avskedad utan giltig grund kan du ha rätt till skadestånd. Ett sådant skadestånd består av två delar, dels ett så kallat allmänt skadestånd, dels ett ekonomiskt skadestånd.

Det allmänna skadeståndet avser ersättning för den kränkning det ogiltiga avskedandet eller den ogiltiga uppsägningen har inneburit för dig som arbetstagare. Det ekonomiska skadeståndet består av den ekonomiska skada avskedandet eller uppsägningen har inneburit för dig, som till exempel att lön inte har betalats efter ett avskedande.

En arbetsgivare som i övrigt inte har följt de regler som gäller vid uppsägning och avskedande kan tvingas betala skadestånd även om dessa har giltig grund. Exempelvis kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd om du inte har fått underrättelse om avsked i rätt tid före avskedandet.

Tidsfrister

Det finns tidsfrister som du som arbetstagare måste förhålla dig till för att inte förlora din rätt att få ett skadeståndskrav prövat i domstol (se 40-42 §§ LAS). Dessa regler är väldigt viktiga att snabbt sätta sig in i och förstå för att inte gå miste om möjligheten att få en domstolsprövning.

I många fall kan en förlikning ingås med arbetsgivaren utan att behöva blanda in domstolen och innan eventuella ombudskostnader för både arbetstagaren och arbetsgivaren rusar i väg.

Det är en god idé att tidigt ta kontakt med en advokatbyrå eller ditt fackförbund för att få en bedömning av din situation.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!