Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Huvudregeln är att ett barns föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Det är endast i undantagsfall som endast en förälder beviljas ensam vårdnad. Det som är avgörande i vårdnadsfrågan är vad som är bäst för barnet. I de fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller i de fall där föräldrarna inte kan samarbeta och kommunicera på ett sätt som är till barnets bästa kan en gemensam vårdnad upplösas efter dom en från tingsrätten.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om den av dem ska ha ensam vårdnad ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det framgår av 6 kap 5 § föräldrabalken (1949:381) (FB).

Vad krävs för ensam vårdnad?

Det finns situationer där föräldrarna är överens om att en av dem ska ha ensam vårdnad och det finns situationer där de är oense i vårdnadsfrågan. I situationer där föräldrarna är överens om att en av dem ska ha ensam vårdnad kan de antingen ingå ett avtal eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal så måste avtalet godkännas av socialnämnden för att vara giltigt.

I de situationer där föräldrarna inte är överens i vårdnadsfrågan måste den som vill ha ensam vårdnad väcka talan i domstol. Domstolen lägger i sin bedömning mycket vikt vid hur föräldrarnas agerande påverkar barnet och vad som är till barnet bästa.

Det finns inte några direkt reglerade krav i lagstiftningen förutom att föräldrarna måste ha förmåga att sätta barnets behov främst och att de kan ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet för att gemensam vårdnad ska vara det bästa för barnet Nedan framgår exempel på situationer där tingsrätten många gånger dömer till ensam vårdnad.

  • Ena föräldern har inte förmåga att sätta barnets behov främst,
  • ena föräldern kan inte ta i ett gemensamt ansvar tillsammans med den andra föräldern i frågor som rör barnet,
  • ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare p.g.a. exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa samt
  • konflikten mellan föräldrarna är omfattande och påverkar barnet på ett negativt sätt.


Det är dock inte säkert att det endast är en omständighet som ensamt leder till att tingsrätten dömer till ensam vårdnad utan det kan vara flera omständigheter vid en samlad bedömning som leder till en dom om ensam vårdnad.

Det viktigt, om du är den föräldern som funderar på att väcka talan i domstol avseende ensam vårdnad, att det finns konkreta bevis som visar att det är barnet bästa att du får ensam vårdnad. Det kan exempelvis vara bevis som visar på att barnet har hindrats från att bland annat byta skola, förnya ett pass, byta folkbokföringsadress på grund av den gemensamma vårdnaden. Det kan även handla om bevis som visar att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!