Hur går en vårdnadstvist i domstol till?

Hur går en vårdnadstvist till i domstol?

Inledningen av en vårdnadstvist

En vårdnadstvist börjar antingen genom att en förälder skickar in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten med yrkande om vårdnad, boende och umgänge eller genom att en förälder i ett mål om äktenskapsskillnad inkommer med yrkande om barnets vårdnad, boende och umgänge.

I stämningsansökan måste föräldern tydligt ange bland annat vad det är man yrkar på, ange omständigheterna i fallet som ligger till grund för yrkandet och den bevisning som åberopas. Föräldern måste även betala ansökningsavgift för stämningsansökan, vilket uppgår till 900 kronor. Om du är i en sådan situation kan du anlita ett juridiskt ombud för att hjälpa dig med stämningsansökan.

Den andra föräldern ges möjlighet att svara på stämningsansökan

Uppfyller förälderns stämningsansökan alla krav som tingsrätten ställer så skickas det till den andra föräldern som då får möjlighet att bemöta det skriftligt i ett så kallat svaromål. Det är vanligt att föräldrarna inte delar varandras bild av läget. I svaromålet kan den andra föräldern framföra egna yrkanden om barnets vårdnad, boende och umgänge. Om du har fått ett föreläggande från tingsrätten att svara på stämningsansökan kan du anlita ett juridiskt ombud för att hjälpa dig med ett svaromål.

Tingsrätten kallar parterna till en muntlig förberedelse

När båda parterna har fått möjlighet att yttra sig kallar tingsrätten parterna till en muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen är till för att tingsrätten ska få klarhet i parternas yrkanden och eventuella invändningar samt omständigheter i övrigt. Vid sammanträdet kommer rättens ordförande (domaren) undersöka möjligheterna till överenskommelse kring det som parterna är oense om. Det är även möjligt att göra tillfälliga överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge som ska gälla tills det slutligt avgörs av tingsrätten. Om parterna inte kan nå en sådan överenskommelse kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut, ett så kallat interimistiskt beslut, om en av parterna begär det.

Under den muntliga förberedelsen sätter tingsrätten ut en planering för kommande månaderna för vårdnadstvisten. Du som förälder kan även framföra önskemål om att tingsrätten ska fatta beslut om samarbetssamtal, tillsätta en medlare eller att socialnämnden ska utföra en utredning avseende barnets vårdnad, boende och umgänge. Om du har ett juridiskt ombud bör du diskutera detta med ditt ombud innan den muntliga förberedelsen för att ni tillsammans ska kunna tillvarata dina intressen på bästa sätt.

Huvudförhandlingen (rättegång)

Efter den muntliga förberedelsen har parterna möjlighet att inkomma med fler yttranden och bevisning. När tingsrätten anser att målet är tillräckligt förberett kallas parterna till en huvudförhandling. Under huvudförhandlingen får parterna möjlighet att framföra sina argument och presentera den bevisning som talar till ens fördel och i vissa fall även motpartens nackdel. De som dömer är en domare och tre nämndemän.

När huvudförhandlingen är avslutad meddelar tingsrätten senare en dom där det framgår hur barnets vårdnad, boende och umgänge ska se ut och vilken part som har vunnit. Tingsrätten ska även i sina domskäl motivera sina beslut.

En dom från tingsrätten kan överklagas till nästa instans, hovrätten. I hovrätten krävs det prövningstillstånd för att tingsrätten ska ta upp målet, det vill säga särskilda skäl.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!