Utredning i vårdnadsmål

Utredning i vårdnadsmål

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist mellan två föräldrar leder ofta till att socialnämnden genomför en utredning av frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Detta gäller oavsett om socialnämnden hjälper föräldrarna att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge eller om ärendet hanteras av domstol. Omfattningen på utredningen är olika beroende på behovet i ärendet.

Vårdnadsutredning

En mer omfattande vårdnadsutredning kan begäras av domstolen om tvisten hanteras där. I sådana fall ger domstolen i uppdrag åt socialnämnden att genomföra vårdnadsutredningen. En sådan vårdnadsutredning ska ske skyndsamt och får generellt inte ta längre tid än fyra månader. Det normala är att en vårdnadsutredning tar mellan tre och fyra månader.

Domstolen kan ge riktlinjer för utredningen. Så kan vara fallet om det exempelvis är någon fråga domstolen redan före vårdnadsutredningen bedömer vara särskilt relevant för att kunna avgöra målet.

Vad innebär en vårdnadsutredning i vårdnadsmål?

Det finns ingen lag som i detalj anger hur en vårdnadsutredning ska genomföras. Däremot ska vårdnadsutredningen fokusera på barnets situation och dennes inställning. Inom ramen för vårdnadsutredningen ska utredaren föra samtal med föräldrarna och även med barnet. I samtalen kommer bland annat barnets relation till föräldrarna, föräldrarnas levnadssituation och eventuell missbruksproblematik diskuteras. I vårdnadsutredningen ska utredaren göra en riskbedömning där utredaren resonerar kring risken för att barnet far illa utifrån vårdnads-, boende- och umgängesfrågan.

En vårdnadsutredning ska generellt innehålla ett förslag till beslut i frågorna avseende vårdnad, boende och umgänge. Detta förslag fungerar som en rekommendation för domstolen som har att fatta beslut i frågan. Domstolen är däremot inte bunden av utredningens rekommendation.

Juridiskt ombud vid vårdnadsmål

Generellt har vårdnadsutredningen en stor påverkan på utgången i ett vårdnadsmål. Innan utredningen lämnas till domstolen ges föräldrarna möjlighet att yttra sig över utredningen. Det är viktigt att som part i målet ha förmågan att kritiskt granska vårdnadsutredningen och att med sakliga argument nyansera bilden som vårdnadsutredningen förmedlar.

Vårdnadsmål är givetvis ytterst känslofyllda och för de inblandade parterna kan det inte sällan vara svårt att förhålla sig till andras bedömning av parternas föräldragärning och eventuella anklagelser från motparten. Ett bra juridiskt ombud kan stötta och hjälpa till att få fram de viktiga argumenten inför domstolen.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!