När är e-post skickad till en myndighet framme?

När är e-post skickad till en myndighet framme?

Högsta domstolen har i ett avgörande den 3 januari 2024 utrett när en handling som har skickats till en myndighet ska anses vara framme.

Tidpunkten för när en handling är inkommen hos en myndighet kan få väldigt stor betydelse i ärenden av alla möjliga slag.

Många ärendetyper och åtgärder som ska vidtas i ärendena är förknippade med tidsfrister. Det innebär att om en skickad handling har inkommit till myndigheten efter tidsfristen finns det risk att den som har skickat handlingen, eller någon annan för den delen, lider rättsförlust. Rättsförlust kan exempelvis vara att en person har missat möjligheten att överklaga ett myndighetsbeslut på grund av att överklagandet har inkommit för sent.

”Spamfiltret”

Det aktuella rättsfallet har döpts till ”Spamfiltret” och har målnummer P 124-23 hos Högsta domstolen. En myndighet hade fattat beslut om ett rättelseföreläggande och en byggsanktionsavgift mot två privatpersoner. Sista dag att överklaga dessa två beslut var den 5 maj 2021.

Privatpersonerna skickade via e-post ett överklagande till myndigheten i fråga klockan 23.57 den 5 maj 2021. E-postmeddelandet med överklagandet mottogs av myndighetens datanätverk några sekunder efter att det hade skickats. Däremot fastnade e-postmeddelandet i ett så kallat spamfilter. Där låg meddelandet kvar till klockan 00.27 den 6 maj 2021 då det levererades till och registrerades i myndighetens mottagningsfunktion.

Högsta domstolens slutsats

Högsta domstolen konstaterar att en handling har inkommit till en myndighet den dag handlingen når myndigheten enligt 22 § förvaltningslagen (2017:900). Det noteras även att en handling, enligt förarbetena till den lagen, anses vara inkommen när den finns tillgänglig för myndigheten på myndighetens server i datanätverket.

I det här aktuella fallet hade myndigheten ett spamfilter som under en tid isolerade e-postmeddelandet från myndighetens mottagningsfunktion.

Enligt Högsta domstolen spelar det ingen roll hur myndigheten har organiserat sin mottagningsfunktion avseende e-postmeddelanden. Det som är av avgörande betydelse huruvida ett e-postmeddelande har kommit in till myndigheten eller inte, är om e-postmeddelandet har nått myndighetens datanätverk inom överklagandetiden.

Högsta domstolen kom fram till att överklagandet i målet hade inkommit till myndigheten inom överklagandetiden.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!