Vad kan jag göra om jag och min tidigare partner inte kommer överens om vem som ska få vilken egendom?

Vad kan jag göra om jag och min tidigare partner inte kommer överens om vem som ska få vilken egendom?

Samboförhållande

Om parterna som tidigare varit i ett samboförhållande inte kommer överens om vem av dem som ska erhålla vilken egendom är det möjligt för någon av dem att påkalla en bodelning enligt 8 § sambolagen (2003:376) (SamboL). Det krävs således att någon av samborna begär att en bodelning ska äga rum. Det finns inget formkrav avseende hur begäran ska utformas förutom att det ställs höga krav på tydlighet.

Av 8 § SamboL framgår att bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg den dagen då samboförhållandet upphörde. En bodelning måste påkallas av någon av parterna senast ett år efter att samboförhållandet upphört.

Det är möjligt för sambos eller blivande sambos att avtala om att bodelningen inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen vid fall av separation eller dödsfall, se 9 § SamboL. Avtalet måste upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna.

Skulle samborna inte komma överens om vem som ska erhålla vilken egendom inom ramen för den påkallade bodelningen gäller samma regler som vid äktenskapsskillnad, se nedan.

Äktenskap

Skillnaden mellan bodelning vid upphörande av ett samboförhållande och äktenskapsskillnad är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Bodelningen ska enligt 9 kap 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad givits in till tingsrätten.

Om makarna inte kan enas om vem som ska få vilken egendom i bodelningen kan någon av makarna begära att tingsrätten ska förordna någon att vara bodelningsförrättare vilket framgår av 17 kap 1 § ÄktB.

En bodelningsförrättare ska ha en opartisk ställning till båda parterna vilket medför att denne inte kan lämna några råd till parterna i processen och att all information som lämnas till bodelningsförrättaren måste kommuniceras med den andra parten.

Bodelningsförrättarens främsta uppgift är att driva processen framåt samt att försöka få parterna att komma överens. Lyckas bodelningsförrättaren inte att få parterna att komma överens har bodelningsförrättaren befogenhet att fatta ett beslut om tvångsbodelning. Detta innebär att det är bodelningsförrättaren, utifrån de underlag som parterna har inkommit med tillsammans med den gällande lagstiftningen på området, fattar ett beslut om vem som tilldelas vilken egendom och till vilket värde.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!