Framtidsfullmakter

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt som är tänkt att fungera som ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter regleras enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan enskilda personer i förväg kunna bestämma hur deras angelägenheter ska hanteras om de inte kan ta hand om dessa frågor själv.

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avses. Framtidsfullmakten träder alltså i kraft när fullmaktsgivaren förlorar sin beslutsförmåga. Det krävs att denna beslutsoförmåga är varaktig.

Vad får en framtidsfullmakt omfatta?

En framtidfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter i den omfattning som anges i fullmakten. Fullmakten kan alltså vara generell eller begränsad. Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska förstås på samma sätt som begreppen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som används för god man och förvaltarskap.

Framtidsfullmakten får dock inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller frågor om utpräglad personlig karaktär så som i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor.

Vem får upprätta en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt får upprättas av den som fyllt 18 år och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter, dvs. har beslutsförmåga.

Med beslutsförmåga menas förmågan att fatta självständiga beslut, förstå relevant information, överväga alternativ och fatta beslut på dessa överväganden.

Formkrav för framtidsfullmakter

En framtidfullmakt ska vara skriftlig. Fullmakten ska även signeras av fullmaktsgivaren och två vittnen.

Av framtidfullmakten ska det även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktsgivare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller.

Endast fysiska personer får vara fullmaktshavare. Personen måste även vara namngiven. Om det finns flera fullmaktshavare är det möjligt att dela upp behörigheten eller införa en substitutionsordning.

Hur en framtidfullmakt träder i kraft och brukande av fullmakten

En framtidfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande förlorar sin beslutsförmåga. Det är alltså inte tillräckligt att det föreligger ett hjälpbehov, fullmaktsgivaren måste ha förlorat sin beslutsförmåga och detta tillstånd får inte endast vara tillfälligt.

Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren förlorat sin beslutsförmåga. Detta gäller inte om det i fullmakten bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstols eller om fullmaktshavaren begär en sådan prövning.

Fullmaktshavaren ska underrätta fullmaktsgivaren och anhöriga samt en eventuell granskare om han bedömer att fullmakten har trätt ikraft. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Skyldigheten att underrätta anhöriga saknar dock betydelse för framtidsfullmaktens giltighet.

När framtidsfullmakten trätt i kraft ska fullmaktshavaren fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och, om möjligt, samråda med honom eller henne i viktiga frågor.

Insyn

Fullmaktsgivaren har möjlighet att utse en granskare som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Granskaren kan vara både en fysisk och juridisk person. Fullmaktshavaren måste lämna redovisning för sitt uppdrag om granskaren begär det.

Om ingen granskare utsätts har fullmaktsgivarens anhöriga rätt att begära redovisning för uppdraget. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år.

Redovisning ska även lämnas till överförmyndare på begäran. Överförmyndaren får besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intressen. Brukandeförbudet riktas mot fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna, inte fullmakten i sig.

Upphörande

Framtidsfullmakten upphör att gälla om fullmaktsgivaren återfår sin beslutsförmåga. En framtidsfullmakt upphör även att gälla om ett godmanskap eller förvaltarskap anordnas. Om fullmaktsgivaren avlider fortsätter framtidsfullmakten att gälla fram tills det att uppdraget är fullgjort.

Kontakta en advokat med inriktning på Framtidsfullmakter.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!