När kan en vårdnadshavare anses olämplig?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fäster domstolen avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, varför gemensam vårdnad tilldömes av svenska domstolar i så stor utsträckning som möjligt. Något som talar emot den gemensamma vårdnaden är situationer då en förälder anses vara olämplig vårdnadshavare.

Det finns ingen entydig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig men det kan exempelvis vara någon av följande situationer;

  • Det finns en risk att barnet olovligen hålls kvar eller förs bort till ett annat land.
  • Barnet far illa hos föräldern, exempelvis på grund av att föräldern har ett alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom.
  • Föräldern brister i omsorgen av barnet, exempelvis genom att barnet inte får tillräckligt med mat eller inte har ändamålsenliga kläder på sig när det kommer till skolan.
  • Föräldern har utsatt barnet för övergrepp eller har gjort sig skyldig till våld av psykisk eller av fysisk karaktär mot barnet eller någon annan familjemedlem.

Det ska dock framhållas att det krävs allvarliga missförhållanden för att en förälder ska anses vara olämplig som vårdnadshavare. Exempelvis anses en förälder som handlat våldsamt inte per automatik olämplig som vårdnadshavare. Domstolen gör en särskild bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall för att avgöra om en vårdnadshavare är olämplig. I en situation där ena föräldern har agerat våldsamt beaktar domstolen bland annat hur lång tid som har förflutit sedan våldsamheterna ägde rum samt om våldsamheterna uppstått i en redan upprörd situation.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!