Vad är en boutredningsman?

När en person dör bildas ett s.k. dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder. Delägare i dödsboet är den avlidnes arvingar och universella testamentstagare, d.v.s. personer som enligt den avlidnes testamente har rätt till hela eller en del av kvarlåtenskapen. Fram tills det att arvskifte sker ansvarar dödsbodelägarna gemensamt för att ta hand om dödsboets tillgångar och se till att skulderna betalas. Det kan t.ex. innebära att förvalta egendom så att den inte sjunker i värde och att sälja egendom.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet eller om de anser att det behöver utredas vilka tillgångar eller skulder som tillhör boet, kan de ansöka om att en boutredningsman ska utses. En sådan ansökan görs skriftligen hos tingsrätten för den kommun där den avlidne var folkbokförd. Dödsbodelägarna behöver inte vara överens om att ansöka om boutredningsman, utan ansökan kan göras av endast en eller några av dem. Även en legatarie, d.v.s. någon som enligt den avlidnes testamente ska få ärva en viss sak, eller en borgenär, d.v.s. någon som har en fordran på dödsboet, kan i vissa fall göra en ansökan. Den som ansöker kan antingen föreslå en advokat som man vill att tingsrätten ska utse, eller överlåta på tingsrätten att utse någon som anses lämplig för uppdraget. Även om man har föreslagit en viss advokat kan tingsrätten utse någon annan, om de övriga dödsbodelägarna motsätter sig förslaget.

Boutredningsmannen har rätt att vidta alla för dödsboet nödvändiga utrednings- och förvaltningsåtgärder. Det innebär att boutredningsmannen kan utreda vilka tillgångar som tillhör dödsboet, vidta åtgärder för förvaltningen av egendomen och även sälja lös egendom som tillhör dödsboet. För att boutredningsmannen ska få sälja fast egendom som tillhör dödsboet är dock huvudregeln att det krävs samtycke från samtliga dödsbodelägare.

Utöver uppgiften att förvalta och utreda boet har boutredningsmannen även samma befogenheter som en skiftesman. Det innebär att när boutredningen är klar kan boutredningsmannen förrätta arvskifte. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan dem fattar boutredningsmannen ett beslut om tvångsskifte, som innebär att boutredningsmannen bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Den som blir missnöjd med boutredningsmannens beslut kan klandra beslutet och få det prövat av tingsrätten.

Boutredningsmannen har rätt till arvode för sitt arbete, vilket betalas av dödsboet. Om det skulle saknas tillgångar i boet är det den dödsbodelägare som ansökte om boutredningsman som ska betala arvodet.

Nedan så klipper vi in en länk till Domstolsverkets hemsida där praktisk information finns om hur man ansöker om en boutredningsman. Om ni önskar att någon hos oss på Advokathuset Actus ska förordnas som boutredningsman så kan ni uppge det till domstolen i samband med ansökan.

Läs mer här:
https://www.domstol.se/amnen/familj/dodsfall-och-arv/ansok-om-boutredningsman/

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt & Arvsrätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!