Hur får jag ensam vårdnad?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

En vanligt förekommande fråga är hur man som förälder får ensam vårdnad om gemensamma barn.

Vårdnad avser i det här sammanhanget det juridiska ansvaret för ett barn och innebär bl.a. rätten och skyldigheten att bestämma över barnomsorg, skola, folkbokföring samt personliga frågor som är viktiga för barnet.  Grundtanken i svensk rätt är att gemensam vårdnad är bäst för barnen eftersom det innebär att föräldrarna tillsammans är delaktiga i beslut och frågor som rör barnet och har insyn i allt som rör barnet.

Vanliga anledningar till att en förälder anser sig behöva ensam vårdnad är t.ex. att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare av någon anledning eller att man inte kommer överens i frågor som rör barnet och att det blir konflikter i de sammanhangen.  Om man är överens om att upplösa gemensam vårdnad kan ett avtal tecknas som Socialnämnden måste godkänna. Är man inte överens så får den part som vill ha ensam vårdnad vända sig till domstolen för en prövning.

I lagstiftningen är det inte utvecklat mer än att i mål om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Särskilt avseende ska dock fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det är höga krav som ställs på omständigheterna för att det ska föreligga skäl för att upplösa en gemensam vårdnad. Endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad ska vårdnaden anförtros åt en av föräldrarna. Vad gäller olämplighet som vårdnadshavare kan tas som exempel att föräldern har utsatt barnet, den andre föräldern eller någon annan familjemedlem för en betydande kränkning, exempelvis genom misshandel – eller att det föreligger en djupgående konflikt mellan föräldrarna som i princip omöjliggör samarbete mellan dem i frågor som rör barnet.

Det räcker alltså inte att det föreligger vissa problem mellan föräldrarna, att man som förälder tycker att barnet har det sämre hos den andra föräldern eller att man har olika uppfattningar om uppfostran eller dylikt. Detta grundar sig bl.a. i att risken att den andra föräldern annars helt avskärmas kontakten från barnet anses vara till större nackdel för barnet.

Det går inte att säga en exakt ålder för när barnets vilja spelar avgörande roll inför ett beslut om vårdnaden utan det avgörs från fall till fall. En ungefärlig gräns kan dock sägas ligga vid tolvårsåldern Om barnet har en bestämd önskan och har nått en sådan mognad att denna bör respekteras, bör domstolen i allmänhet följa barnets önskan. Det måste då noga bedömas om barnet fullt ut förstår och kan överblicka konsekvenserna av sin uttryckta vilja.

En process vid domstol tar oftast lång tid och leder till försämrade relationer mellan framförallt föräldrarna vilket innebär att det måste noga övervägas och helst rådgöra med en jurist som är kunnig på området innan man inleder en sådan process.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!