Vad är en tredskodom?

Om du hamnat i tvist med en person eller ett företag och ni inte kan komma överens har båda parterna möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Domstolen kommer därefter handlägga ärendet och slutligen, för det fall att parterna inte lyckas nå en samförståndslösning under handläggningen, avkunna en dom för hur tvisten ska lösas.

Inom ramen för tingsrättens handläggning har båda parterna en skyldighet att medverka till att målet förs framåt. För att säkerställa detta har domstolen möjlighet att förelägga en part att vid vite närvara personligen i domstolen vid ett sammanträde. Ett sådant föreläggande innebär att den part som inte närvarar får betala ett skadestånd som vanligtvis uppgår till 4 000 kr första gången och därefter ökar vid eventuellt fler missade tillfällen.

Domstolen har även möjlighet att meddela något som kallas tredskodom. När tingsrätten mottagit en stämningsansökan kommer denna skickas ut till motparten (även kallad svaranden). Svaranden har då 14 dagar på sig att besvara det som personen eller företaget som stämt (även kallad käranden) anfört i skrift. En sådan skrift kallas ”svaromål”. Om svaranden inte inkommer med ett svaromål inom rätt tid, eller om svaromålet anses vara otillräckligt har domstolen rätt att meddela tredskodom, vilket innebär att kärandens yrkande beviljas i sin helhet. Den förlorande parten ska då även stå motpartens eventuella rättegångskostnader. Tingsrätten har även möjlighet att meddela tredskodom om en part uteblir från ett sammanträde i domstolen. Om det är svaranden som uteblir har käranden emellertid även möjlighet att yrka att målet ska sättas ut till ett nytt sammanträde.

Om tredskodom meddelats har den förlorade parten rätt att ansöka om återvinning inom en månad från det att tredskodomen meddelades. En ansökan om återvinning måste göras skriftligen och för det fall att tredskodomen meddelats utan huvudförhandling ska ansökan innehålla all information som behövs för att handläggningen av tvistemålet ska kunna föras framåt. Om ansökan om återvinning inkommit in i rätt tid återupptas målet där den slutade när domstolen meddelade tredskodom.

Välkommen att ta kontakt med oss på Advokathuset Actus.

Ta gärna kontakt med något av våra lokala kontor:
Eskilstuna, Karlstad, Västerås & Örebro

Vår profil hos Advokatsamfundet

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!