Måste jag bli pappa?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Det finns ingen juridisk möjlighet att ålägga en kvinna skyldighet att genomföra en abort. Abortlagen är utformad så att det alltid är den gravida som bestämmer om huruvida abort ska genomföras eller inte. Att kvinnan falskeligen sagt sig använda preventivmedel eller lovat utföra en abort för det fallet hon blir gravid påverkar inte detta faktum. Att lura någon till att bli pappa är inte heller straffbart.

Av 1 kap. 1 § föräldrabalken framgår att man presumeras vara far till ett barn om man är gift med mamman till barnet vid barnets födelse. Är man inte gift med mamman till barnet vid barnets födelse så betraktas man inte som barnets pappa och då står barnet endast under moderns vårdnad. Faderskapet måste i sådana fall fastställas genom dom eller bekräftelse hos Socialnämnden.

En person som genom Socialnämndens utredning eller tingsrättens dom fastställs till att vara ett barns pappa måste betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. föräldrabalken, vari framgår att det är föräldrarna som har en skyldighet att ansvara för barnets försörjning. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om barnets pappa vägrar betala underhåll kan mamman till barnet istället få underhållsstöd från Försäkringskassan, som i sin tur kommer kräva en återbetalning av pappan.

Notera dock att det saknas en allmän skyldighet för en pappa att vara närvarande i barnets liv. Det främsta inom familjerätten är barnets bästa och barnets rätt till sina föräldrar. Av praxis framgår att det anses vara emot barnets bästa att förordna umgänge mellan barnet och en förälder som uttryckligen motsätter sig umgänge med barnet.

Sammanfattningsvis saknas en juridisk möjlighet att ålägga en gravid kvinna skyldighet att genomföra en abort och det är inte heller straffbart att lura någon till att bli pappa. En person som genom Socialnämndens utredning eller tingsrättens dom fastställs till att vara ett barns pappa blir skyldig att betala underhållsbidrag för barnet enligt ekonomisk förmåga. Det saknas dock skyldighet för pappan att ha umgänge med barnet eller utöva vårdnad i praktiken.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!