Kan en boendeförälder tillsammans med barnet flytta långt från den andra föräldern och kräva att umgängesföräldern ansvarar för alla kostnader hänförliga till umgängesresorna?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Valet av den plats där umgänget ska påbörjas respektive avslutas får många gånger stora ekonomiska konsekvenser för umgängesföräldern då denna regelmässigt har det primära ansvaret för kostnader hänförliga till barnets umgängesresor. 

Även om det saknas lagstiftad möjlighet att förbjuda ett barns boendeförälder från att flytta så finns en bestämmelse om fördelning mellan barnets föräldrar av kostnader för barnets umgängesresor, se 6 kap. 15b § föräldrabalken. Aktuella bestämmelse möjliggör en skälig fördelning av kostnader för transport och eventuella övernattningskostnader mellan föräldrar. Med lagrummet som stöd kan domstolar även ålägga föräldern som flyttat att ansvara för hämtningar eller lämningar i anknytning till umgängestillfällena. 

Boendeförälder som utan godtagbar anledning flyttar långt ifrån den andra föräldern kan dessutom åläggas en betydande skyldighet att ta del i kostnaderna för resorna. Det ska i detta sammanhang förtydligas att domstolar tidigare har ansett en flytt vara godtagbar om det gällt en arbetslös förälder som flyttat för arbete på annan ort, om en förälder flyttat för att samleva med en ny partner eller om barnets hälsa föranlett flytten. 

För att 6 kap. 15b § föräldrabalken ska aktualiseras krävs att avståndet mellan föräldrarnas bostadsorter överstiger tio mil för att resekostnaderna ska anses vara betungande för umgängesföräldern. Bestämmelsen kan även aktualiseras i fall där distansen mellan föräldrarnas boendeorter är kortare än 10 mil om antalet umgängesresor är så pass många att kostnaderna totalt sett blir betungande. 

Skulle barnets boendeförälder sakna förmågan att stå någon del av resekostnaderna är den föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. I de fall båda föräldrarnas ekonomi är sådan att de saknar förmåga att betala barnets umgängesresor kan bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL bli aktuellt. 

Advokathuset Actus har vi flera kompetenta medarbetare som har vana av att arbeta med vårdnadsmål. Det kostar ingenting att kontakta oss och presentera ditt ärende så återkommer vi skyndsamt med besked om vi kan hjälpa dig med ditt ärende och hur vi kan gå vidare med ärendet.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!