Vad är åtalsunderlåtelse?

Vad är åtalsunderlåtelse

Åtalsplikten

I Sverige har åklagare åtalsplikt enligt 20 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740). Till viss del förenklat innebär åtalsplikten att åklagare ska väcka åtal om åklagaren kan förvänta sig en fällande dom. Detta kallas absolut åtalsplikt. Det finns däremot undantag från denna åtalsplikt och ett av dessa undantag är åtalsunderlåtelse.

Vad innebär åtalsunderlåtelse och när får det meddelas?

Åklagare får under vissa förutsättningar besluta att åtal för brott inte ska väckas, så kallat åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken. I lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare finns en liknande möjlighet (straffvarning) för personer under 18 år.

För att åtalsunderlåtelse ska kunna ske måste skuldfrågan vara klarlagd. Åklagaren ska konstatera att personen i fråga har begått brott. Detta innebär normalt att den som är misstänkt för brottet har erkänt brottet. Det innebär även att förundersökningen avseende brottet ska vara slutförd och delgiven den misstänkte.

Om brottet inte kan antas leda till svårare straff än böter eller villkorlig dom får åtalsunderlåtelse beslutas. Antas brottet leda till villkorlig dom krävs däremot särskilda skäl för att åtalsunderlåtelse ska komma i fråga. Åtalsunderlåtelse får också ske om till exempel den misstänkte har begått flera brott och där något av dessa brott inte kan antas leda till någon ytterligare påföljd. Det finns ytterligare omständigheter som kan möjliggöra ett beslut om åtalsunderlåtelse utöver ovanstående.

Konsekvensen av åtalsunderlåtelse

Ett beslut om åtalsunderlåtelse innebär att frågan om den misstänktes skuld och eventuell påföljd inte prövas av en domstol. Det leder också till att den misstänkte inte får någon påföljd för det aktuella brottet. Beslutet om åtalsunderlåtelse kommer däremot registreras i belastningsregistret vilket innebär att åtalsunderlåtelsen ur den aspekten kommer få samma verkan som en dom. Uppgifter om åtalsunderlåtelse försvinner ur belastningsregistret efter 10 år för en person som begick brottet när denna var över 18 år.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!