Vad är förundersökningsbegränsning?

Vad är förundersökningsbegränsning

Skyldighet att utreda brott

I Sverige ska förundersökning inledas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Förundersökningsplikten är nära förknippad med åklagares åtalsplikt. Precis som det finns undantag från åtalsplikten finns det undantag från förundersökningsplikten. Bland annat behöver en förundersökning inte inledas om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Härutöver finns även möjligheten för förundersökningsledaren att använda sig av så kallad förundersökningsbegränsning enligt 23 kap. 4a § rättegångsbalken.

Vad innebär förundersökningsbegränsning och när får det användas?

Generellt sätt är förundersökningsledaren en åklagare eller en polis. Det är förundersökningsledaren som fattar beslut om förundersökningsbegränsning. Befogenheten att begränsa förundersökningen för en polis som är förundersökningsledare är mer begränsad i jämförelse med åklagarens befogenhet.

När en förundersökning begränsas innebär det att förundersökningen i sin helhet eller för ett visst brott läggs ned och inte utreds vidare. Åtal kan då inte heller väckas avseende det aktuella brottet.

Enligt 23 kap. 4a § rättegångsbalken finns det två typfall då det kan fattas beslut att begränsa en förundersökning.

De första typfallen är de så kallad disproportionsfallen som innebär att förundersökningen läggs ned för att kostnaden för att utreda brottet i förhållande till sakens betydelse är för stor. Det krävs också att brottets straffvärde inte kan antas överstiga tre månaders fängelse.

De andra typfallen är de så kallade åtalsunderlåtelsefallen. Om det kan förväntas att åklagaren, efter fullgjord förundersökning, kommer att använda sig av möjligheten att inte väcka åtal enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken kan förundersökningen begränsas. Det innebär helt enkelt att åklagaren väljer att inte utreda det aktuella brottet. För mer information om åtalsunderlåtelse och i vilka situationer det kan bli aktuellt se artikel om detta på följande länk https://advokaternas.se/2024/04/15/vad-ar-atalsunderlatelse/ .

Konsekvensen av förundersökningsbegränsning

Till skillnad från beslut om åtalsunderlåtelse krävs det inte att skuldfrågan är klarlagd för att förundersökningsbegränsning ska kunna ske. Vidare kommer en förundersökningsbegränsning inte registreras i belastningsregistret vilken en åtalsunderlåtelse gör. Däremot kan en förundersökning rent teoretiskt återupptas för ett brott som tidigare har begränsats. Enligt riksåklagarens riktlinjer (RåR 2021:1) är utgångspunkten att ett beslut om förundersökningsbegränsning ska stå fast.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!