När går det att begära jämkning av bodelning enligt 12 kap 1 § äktenskapsbalken?

Av 12 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) kan en make begära att bodelningen ska jämkas om det vore oskäligt att en av makarna ska lämna egendom till den andra utifrån reglerna om likadelning i 11 kap. ÄktB. Det som beaktas vid oskälighetsbedömningen är äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Äktenskapets längd

Det är vid kortvariga äktenskap som frågan om likadelning är skälig uppstår. Om ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad efter kort tid kan en likadelning ofta framstå som oskälig. Ett äktenskap anses vara kortvarigt om det inte varat mer än fem år. I de fem åren inräknas den tid som makarna före äktenskapet bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, se prop. 1986/87:1 s. 185-187.

Ekonomiska förhållanden

Jämkning enligt 12 kap 1 § ÄktB kan endast förekomma om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter, se prop. 1986/87:1 s. 185. Vid denna bedömning ska även orsaken till att den ena maken har ett betydligt högre nettogiftorättsgods än den andra maken beaktas.

Omständigheterna i övrigt

Denna del av bedömningen avser att det ska ske en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, se prop. 1986/87:1 s. 185. Det kan bl.a. handla om att arv, gåva eller testamente har påverkat den ena makens nettogiftorättsgods. Det kan även vara att den ena makens nettogiftorättsgods till stor del utgörs av bostad eller bohag som har förvärvats för makarnas gemensamma bruk då ska sådan egendom i princip inte delas enligt jämkningsregeln.

Avslutningsvis

Det finns oändligt många omständigheter i enskilda fall som kan vara av betydelse för om jämkningsregeln ska tillämpas eller inte. Det är därför inte möjligt att göra ett generellt uttalande när jämkning är skäligt utan en helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!