Utökade hemliga tvångsmedel i preventivt syfte kommer att införas

Utökade hemliga tvångsmedel i preventivt syfte kommer att införas

Regeringen föreslår hemlig rumsavlyssning och husrannsakan

I oktober förra året fick brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda preventiva tvångsmedel i syfte att utreda brott inom grov organiserad brottslighet, till exempel avlyssning av mobiler till kameraövervakning och avläsning av krypterade chattar. Det innebär att en person kan avlyssnas utan att han eller hon vet om det, även om det inte finns en konkret brottsmisstanke.

Regeringen föreslår nu att fler verktyg ska införas, till exempel hemlig rumsavlyssning och husrannsakan (se Prop. 2023/24:117). Regeringen föreslår vidare att inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation ska få användas i fler typer av brott, såsom grovt bedrägeri, grovt skattebrott och grovt bidragsbrott.

Beslut om hemliga tvångsmedel fattas av domstolen efter ansökan av åklagare. Domstolen måste snabbt informera Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om sina beslut om tillstånd för tvångsmedel enligt den nya lagen.

Med regeringens nya förslag ska åklagare få fatta interimistiska beslut (det vill säga beslut som gäller tills vidare i avvaktan på slutligt besked) om hemlig rumsavlyssning, hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter, husrannsakan, undersökning på annat ställe och genomsökning på distans.

Offentliga ombud ska medverka och bevaka enskildas integritetsintressen när frågor om tillstånd till hemlig rumsavlyssning, hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter, husrannsakan, undersökning på annat ställe och genomsökning på distans prövas.

Lagändringarna föreslås att träda i kraft 1 september 2024.

Kritik mot förslaget

Advokatsamfundet riktade förra året kritik mot den föreslagna lagändringen då Advokatsamfundet menade att det fanns risk att lagen kunde förskjuta gränserna för statens åtgärder mot medborgarna (SVT, Advokatsamfundet varnar för att icke-kriminella kan komma att avlyssnas, 2/11-21).

Advokatsamfundet menar att det nya förslaget om utökade möjligheter att använda tvångsmedel i preventivt syfte innebär betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet samt att förslaget innebär stora risker. Samfundet menar även att lagändringarna sker i mycket snabb takt, vilket gör det svårt att utvärdera nyttan med tidigare införd lagstiftning och att göra välgrundade avvägningar av behov och nytta.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!