Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Kort om överprövning av offentlig upphandling

När statliga och kommunala myndigheter köper varor och tjänster är de skyldiga att följa vissa speciella regler. Denna process kallas för offentlig upphandling. Offentlig upphandling styrs av ett relativt komplicerat regelverk vars syfte huvudsakligen är att se till att allmänna medel utnyttjas på bästa sätt samt att se till att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt. Det finns olika möjligheter för en leverantör som inte tilldelats en upphandling att klaga på myndighetens beslut. Ett sådant klagomål kallas för överprövning. Det kan dels finnas skäl att begära överprövning om en leverantör anser att den upphandlande myndigheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt …