Hedersförtryck – vad innebär den nya brottsrubriceringen?

Från och med den 1 juni 2022 har en ny brottsrubricering i brottsbalken införts – hedersförtryck. Brottet regleras i 4 kap. 4 e § brottsbalken och innebär en straffskärpning för den som upprepat begår brottsliga gärningar med ett hedersmotiv. Tanken är att den nya brottsrubriceringen ska skydda personer som till vardags blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsliga gärningar som omfattas är brott såsom olaga hot, misshandel och överträdelse av kontaktförbud. Grövre brott, exempelvis mord eller våldtäkt, omfattas inte av brottets tillämpningsområde. Dessa brott ska i stället åtalas separat och i förekommande fall tillsammans med brottet hedersförtryck.

För straffansvar krävs att motivet med gärningarna har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. De ifrågavarande handlingarna ska vara begångna i ett led i en upprepad kränkning av en annan persons integritet samt varit ägnade att skada personens självkänsla. Med upprepad kränkning menas att de företagna gärningarna vidtagits systematiskt. Det går inte att ange hur många kränkningar som krävs för att konstatera att kränkningen varit upprepad, utan bedömningen tar utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Desto allvarligare gärningarna är, desto färre gärningar krävs för att klassificera kränkningen som upprepad. För att gärningarna ska vara ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla krävs att gärningarna är av allvarlig karaktär eller att kränkningarna är systematiska på sättet att brottsoffrets självkänsla bryts ned. Man behöver dock inte bevisa att brottsoffrets självkänsla faktiskt har brutits ned, utan det är tillräckligt att gärningarna generellt sett kan medföra en risk för detta.

Straffbestämmelsen är inte inskränkt till ett närståenderekvisit innebärande att även en person som inte är släkt eller på annat sätt närstående med brottsoffret kan göra sig skyldig till brottet. Hedersförtryck har vidare undantagits från kravet på dubbel straffbarhet, vilket innebär att lagföring kan ske i Sverige trots att brottet begåtts på en ort där gärningen varit fri från ansvar. Straffet för brottet hedersförtryck är fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!