Hur fungerar underhållsbidrag?

Reglerna kring underhållsbidrag
Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Av kapitlet följer att en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn som är varaktigt boende hos den andra föräldern är skyldig att betala för delar av barnets underhåll. Detsamma gäller för den som inte har vårdnaden om barnet, om barnet inte bor varaktigt med den föräldern. Denna underhållsskyldighet gäller till dess barnet fyller 18 år alternativt 21 år (för det fall barnet fortfarande går i skolan). 

Underhållsbidragets storlek
Underhållsbidraget utgör en kombination av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid beräkningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner. Med hjälp av Försäkringskassans formulär kan föräldrar på egen hand beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara.

Vad gäller bidragets storlek kan detta minskas om den underhållsskyldiga föräldern har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller haft barnet hos sig i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Avdraget som får göras är 1/40 per dygn av det totala underhållsbidraget per kalendermånad.

Avtal eller dom
Föräldrarna har möjlighet att genom avtal komma överens om hur mycket den ena föräldern ska betala i underhållsbidrag. Hur detta avtal ska vara utformat finns det inga krav på. 

Om föräldrarna däremot inte kan enas om underhållsskyldigheten kan det i stället prövas i domstol. Den som är boendeförälder kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, alternativt kan en prövning ske i samband med ett mål om skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge.

När betalning ska ske
Underhållsbidraget ska betalas i förskott för varje kalendermånad. Domstolen kan dock besluta om annat betalningssätt, om det finns särskilda skäl för det. 

Föräldrarna kan dessutom, i likhet med ovan, träffa överenskommelse om betalningen av bidraget. Det finns däremot vissa begränsningar innebärande att avtalet inte får ange att den underhållsskyldiga för framtiden ska betala ett engångsbelopp eller att denne ska betala för tre månader framåt, såvida inte avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer samt – om barnet är under 18 år – är godkänt av socialnämnden.

Om föräldern inte betalar
Den andra föräldern kan väcka talan eller framställa talan inför domstol om att underhållsbidrag ska fastställas. Detta får däremot inte göras för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes. Ett fastställt underhållsbidrag kan därefter krävas ut inom fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen. 

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater fördjupar sig i ditt ärende och ger dig råd anpassade för just din situation är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka mejl eller kontakta oss via vår hemsida.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!