När kan jag anses ha dold samäganderätt till viss egendom?

Vad innebär dold samäganderätt?

Dold samäganderätt innebär att du anses vara en dold ägare till en viss typ av egendom. Det betyder att du inte står som ägare till exempelvis en fastighet men omständigheterna kring förvärvet av fastigheten gör att du ändå kan anses äga delar av fastigheten.

Kriterier för dold samäganderätt

För att principen om dold samäganderätt ska vara tillämpbar krävs det att tre kriterier ska vara uppfyllda. Dessa kriterier återfinns bland annat i Högsta domstolens dom i NJA 2013 s. 242 punkten 6. Kriterierna är följande:

  1. Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och
  2. den make som inte framträder som ägare utåt ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köptillfället, samt
  3. att partsavsikten är att fastigheten ska ägas tillsammans.

För att en viss egendom ska anses vara förvärvad för gemensamt bruk krävs det att den person som är uttalad ägare, redan vid köptillfället, var införstådd i att egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Har egendomen erhållits genom gåva av tredje part kan egendomen som huvudregel inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk.

För att den part som inte är uttalad ägare till egendomen ska uppfylla det andra kriteriet krävs det att personen har bidragit ekonomiskt vid förvärvet av egendomen. Det är inte tillräckligt att personen har bidragit ekonomiskt vid ett senare tillfälle för att exempelvis renovera eller reparera egendomen.

Det tredje kriteriet innefattar en partsvilja, det vill säga att parterna vid förvärvstillfället kommit överens om att äga fastigheten gemensamt. Det antas att detta kriterium är uppfyllt om det går att visa att egendomen var förvärvad för gemensamt bruk samt om den part som inte är uttalad ägare har bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Det innebär att kriteriet om partsvilja ensamt inte kan föranleda en dold samäganderätt utan endast tillsammans med de två andra kriterierna.

Sammanfattning

Detta innebär att har din partner, ditt syskon, din vän eller annan köpt en viss egendom som kan anses vara förvärvad tillsammans med dig för gemensamt bruk samt att du bidragit ekonomiskt vid köpet av egendomen så har ni en gemensam partsvilja och du kan anses ha dold samäganderätt i egendomen.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!