Nyttjanderättsersättning vid kvarsittningsrätt

Nyttjanderättsersättning vid kvarsittningsrätt

Gemensamt boende vid separation

Vid en separation i ett äktenskap är det vanligt att någon av parterna flyttar från den gemensamma bostaden. Parterna kan komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden eller så kan domstolen, för det fall någon av parterna yrkar på det, förordna om kvarsittningsrätt för den ena maken.

Gemensam bostad kan vara till exempel fast egendom, bostadsrätt eller hyresrätt. Det framkommer närmare av 7 kap. 4 § äktenskapsbalken vad som avses med gemensam bostad.

Kvarsittningsrätt

Domstolen kan i ett mål om äktenskapsskillnad förordna om kvarsittningsrätt för en av parterna enligt 14 kap 7 § äktenskapsbalken. Ett sådant beslut gäller till dess bodelning har skett och innebär att en av parterna har rätt att bo kvar i bostaden.

Nyttjanderättsersättning

I vissa fall kan den part som bor kvar i en bostad som helt eller delvis ägs av den andra parten tvingas betala nyttjanderättsersättning till den andra parten. Rättsläget är oklart huruvida det alltid krävs att domstolen har förordnat om kvarsittningsrätt för att kvarsittande part ska vara skyldig att betala nyttjanderättsersättning.

För det fall nyttjanderättsersättning ska utgå ska en bedömning göras av hur stor ersättningen ska vara. Flera faktorer kan påverka denna bedömning och det finns i praxis ingen bestämd beräkningsmetod som ska användas.

Nyttjanderättsersättning kan utgå omedelbart efter separation eller efter en viss tid. Omständigheterna i det specifika ärendet påverkar från vilken tidpunkt nyttjanderättsersättning ska utgå.

En förordnad bodelningsförrättare har möjlighet att besluta om nyttjanderättsersättning för det fall någon av parterna yrkar på det.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!